ນໍ້າມັນເຄື່ອງ

ນໍ້າມັນເຄື່ອງ: ເປັນຫົວໃຈຫຼັກໃນການຫຼໍ່ລື່ນສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງເຄື່ອງຈັກ ຄວນປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງຕາມກຳນົດທຸກໆ ຄັ້ງ.

ໃບປັດນໍ້າຝົນ

ໃບປັດນໍ້າຝົນ: ແສງແດດ ແລະ ນໍ້າຝົນເຮັດໃຫ້ກ້ານໃບປັດເປັນຂີ້ໝ້ຽງ ແລະ ງໍຜິດຮູບ ພ້ອມທັງໂຕໃບປັດທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງ ຈະກອບ ແລະ ແຕກໄດ້.

ຫົວທຽນ

ຫົວທຽນ: ເປັນຈຸດລະເບີດພະລັງງານຈາກເຊື້ອໄຟ ເຮັດໃຫ້ລົດເຄື່ອນທີ່ໄປມາໄດ້ ເມື່ອເຮົາໃຊ້ວຽກເປັນໄລຍະເວລາດົນໆ ຖ້າບໍ່ປ່ຽນຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບສະຕາດລົດມີບັນຫາ.

ໃສ້ກອງນໍ້າມັນເຄື່ອງ

ໃສ້ກອງນໍ້າມັນເຄື່ອງ: ດັກຈັບ ແລະ ກຳຈັດສີ່ງແປກປອມໃນນໍ້າມັນເຄື່ອງ ເຊັ່ນ: ຄາບອນ ແລະ ເສດໂລຫະຕ່າງໆ ຖ້າໃຊ້ວຽກແບບບໍ່ປ່ຽນໂຕກອງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນ.

ໃສ້ກອງອາກາດແອ

ໃສ້ກອງອາກາດແອ: ລະອອງຝຸ່ນຈາກພາຍນອກກ່ອນເຂົ້າມາໃນຫ້ອງໂດຍສານ ເມື່ອໃຊ້ໄລຍະດົນໆ ຖ້າບໍ່ປ່ຽນຈະເຮັດໃຫ້ໃສ້ກອງແອຕັນ.

ແບັດເຕີລີ້

ແບັດເຕີລີ້: ແມ່ນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຂອງເຄື່ອງຈັກເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກປົກກະຕິ ຈະມີອາຍຸການໃຊ້ງານ 1-2 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນແບັດເຕີລີ້ຈະເລີ່ມເສື່ອມສະມັດຕະພາບ.

ຜ້າເບກ

ຜ້າເບກ: ເປັນລະບົບທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະແມ່ນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການຂັບຂີ່ ເມື່ອເຮົາໃຊ້ເປັນໄລຍະດົນໆ ຜ້າເບກກໍ່ຈະມີການເສື່ອມ.