ເວົ້າໄດ້ເລີຍວ່າຜູ້ໃດກໍ່ຕົກໃຈ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ ມື້ນີ້ຢາກແນະນໍາເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອຄວບຄຸມຢາງລົດລະເບີດໃນເວລາຂັບຂີ່ ແນະນຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ຕັ້ງສະຕິ ແລະ ຜ່ອນຄັນເລັ່ງທັນທີ.

2. ຈັບພວງມາໄລໃຫ້ແໜ້ນ ລົດຈະບໍ່ແກ່ວງໄກວ່ເກີນໄປ.

3. ເບິ່ງແວ່ນຂ້າງ ແລະ ຫລັງ ພ້ອມທັງເບິ່ງວ່າລົດມາທາງຫຼັງ ຫຼື ບໍ່?

4. ຖ້າເສັ້ນທາງໂລ່ງ ໃຫ້ລົດໄຫລຊ້າໆ.

5. ຖ້າເສັ້ນທາງບໍ່ໂລ່ງ ໃຫ້ຢຽບເບກຄ່ອຍໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມໄວຊ້າລົງ.

6. ຢ່າດຶງເບກມືເດັດຂາດ ເພາະວ່າຖ້າທ່ານດຶງລົດອາດຈະປີ້ນໄດ້.

7. ສຳລັບລົດເກຍກະປຸກ ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ຢຽບຄາດ.

8. ຫລັງຈາກຄວບຄຸມລົດໄດ້ແລ້ວ ໃຫ້ໃຊ້ສັນຍານໄຟລ້ຽວຊ້າຍ ແລະ ພະຍາຍາມຈອດລົດໄວ້ແຄມທາງ.

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຜູ້ຂັບຂີ່ຕ້ອງມີສະຕິສູງ ເພາະມັນຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນລົດໄດ້ດີ ແລະ ຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ຄົນອ້ອມຂ້າງທ່ານ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມກ່ອນຈະນຳໃຊ້ລົດ ຄວນກວດກາລົດທຸກໆ ເທື່ອ ແລະ ຂັບຂີ່ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.