ຄອບຄົວແມ່ນພື້ນຖານຊີວິດຂອງທຸກຄົນ ການພັດທະນາການທີ່ດີຂອງເດັກ ແມ່ນໝາກຜົນການພົວພັນທີ່ດີລະຫວ່າງພໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກ ເພາະການລ້ຽງລູກໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດແມ່ນຄົນທີ່ສະຫຼາດ, ມີການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ທີ່ມາຈາກຄວາມຮັກ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄອບຄົວ ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ດີ ລະຫວ່າງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຈະມາຊ່ວຍເສີມສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງພໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອງເດັກນ້ອຍນຳກັນ.

  • ຫຼີ້ນກັບລູກ ຊວນລູກເຮັດກິດຈະກຳ ທີ່ໃຊ້ປະສາດຄວາມຮູ້ສຶກທັງ 6 ຕາ, ຫູ, ດັງ, ລີ້ນ, ຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ເພື່ອສ້າງຄວາມສຸກ, ມ່ວນຊື່ນ ພ້ອມທັງພັດທະນາກ້າມເນື້ອ, ຝຶກທັກສະ, ຮຽນຮູ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ.
  • ການອ່ານກັບລູກ ການອ່ານແມ່ນການເປີດໂລກແຫ່ງຄວາມສຸກ ແລະ ໂລກແຫ່ງການຮຽນຮູ້ທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ ລວມທັງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາພາສາ, ລວມທັງການຟັງ, ການເວົ້າ, ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນສຳລັບລູກ.
  • ຊວນລູກລົມ ເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາລູກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຊ່ວຍລູກໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຊ່ວຍກະຕຸ້ນສະໝອງ, ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຮູ້, ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເຂົ້າໃຈຕົວເອງ, ຊ່ວຍເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນ ແລະ ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາການສື່ສານຂອງລູກ.
  • ໃຫ້ລູກຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ, ຊ່ວຍໃນການສ້າງນິດໃສທີ່ດີ, ຮູ້ວາງແຜນການ, ມີຄວາມຄິດເປັນລະບົບ ແລະ ຝຶກປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
  • ຊວນລູກໄປທ່ຽວເລື້ອຍໆ ເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາການ ແລະ ໃຫ້ລູກເປີດກວ້າງ, ຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານພົບກັບຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັນ, ຊ່ວຍສ້າງປະສົບການໃໝ່ໆ ສຳລັບລູກຂອງທ່ານ.