ລະດູແລ້ງຂອງແຕ່ລະປີລາຄາຜັກຈະປັບຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການບົວລະບັດຮັກສາຍາກເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນປູກໜ້ອຍລົງ ໂດຍສະເພາະປີນີ້ ໄພແຫ້ງແລ້ງມາກະທົບໃສ່ອີກເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການປູກສູງຂຶ້ນລາຄາຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດກໍເລີ່ມປັບຂຶ້ນໄວກວ່າທຸກໆປີຜ່ານມາ.

ດ້ານຜູ້ປະກອບການບອກວ່າ: ອີກ 2 ເດືອນຕໍ່ໜ້າລາຄາພືດຜັກຈະແພງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກເປັນໄລຍະການຜະລິດນອກລະດູ, ປະຊາຊົນຜູ້ຜະລິດທົ່ວໄປຍັງຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການຜະລິດນອກລະດູ, ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຈະມີໜ້ອຍລົງບໍ່ສາມາດສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້ພຽງພໍ. ຂະນະທີ່ແມ່ຄ້າຂາຍຜັັກໃນຕະຫຼາດບອກວ່າປັດຈຸບັນນີ້ລາຄາຜັກເລີ່ມແພງຂຶ້ນແລ້ວ.

ເນື່ອງຈາກເປັນໄລຍະຂອງການຜະລິດນອກລະດູ, ປະຊາຊົນ ຫຼື ຊາວສວນ ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ເຕັກນິກສະເພາະ ເພື່ອຮັບມືກັບການພືດຜັກນອກລະດູ ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດມີໜ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.

Medialaos