ຄຳແນະນຳສຳລັບປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19 ມາດຕະການປ້ອງກັນຂັ້ນພື້ນຖານມີດັ້ງນີ້:

  • ລ້າງມືເປັນປະຈຳ

ຄວນລ້າງມືຂອງທ່ານໃຫ້ສະອາດໂດຍໃຊ້ເຫຼົ້າ ຫຼື ສະບູ່ ແລະ ນໍ້າ.

ເປັນຫຍັງທ່ານຕ້ອງລ້າງມືຂອງທ່ານ? ຖ້າເຊື້ອໄວຣັດຢູ່ໃນມືຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດຂ້າເຊື້ອໄວຣັດຊະນິດນີ້ດ້ວຍວິທີນີ້.

  • ປະຕິບັດການສຸຂະອະນາໄມທາງລະບົບຫາຍໃຈ

ເມື່ອໄອ, ຈາມໃຫ້ປິດປາກ ແລະ ດັງດ້ວຍເຈ້ຍທິດຊູ້ ແລ້ວຖິ້ມເຈັ້ຍທິດຊູ້ໃນຖັງຂີ້ເຫຍື່ອທີ່ມີຝາປິດແໜ້ນ ແລະ ລ້າງມືດ້ວຍເຫຼົ້າ ຫຼື ສະບູ່ ແລະ ນໍ້າ

ເປັນຫຍັງເວລາໄອ, ຈາມຈີ່ງປິດປາກ? ການປິດປາກ ແລະ ດັງ ເມື່ອໄອ ຫຼື ຈາມ ສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂລກ ແລະ ໄວຣັດ, ຖ້າທ່ານໄອ ຫຼື ຈາມບໍ່ເອົາມືປິດປາກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ວັດຖຸ ຫຼື ຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານສຳພັດອາດຕິດເຊື້ອໄປນຳ.

  • ຮູ້ຈັກຮັກສາໄລຍະຫ່າງ

ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ ລະຫວ່າງທ່ານກັບຄົນອື່ນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ໄອ, ຈາມ ແລະ ເປັນໄຂ້.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຮັກສາໄລຍະຫ່າງ? ເມື່ອຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈ ເຊັ່ນ: ເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19 ຈະມີອາການໄອ ຫຼື ຈາມ ແລະ ຈະມີລະອອງເມັດນ້ອຍໆ ທີ່ບັນຈຸເຊື້ອໄວຣັດຢູ່ນຳ ຖ້າຫາກຢູ່ໃກ້ທ່ານອາດສາມາດຫາຍໃຈໄວຣັດເຂົ້າໄປໄດ້.

  • ຫຼີກລ້ຽງການສຳພັດຕາ, ດັງ ແລະ ປາກ.

ເປັນຫຍັງຈີ່ງຄວນຫຼີກລ້ຽງ? ມືຂອງທ່ານກຳລັງສຳພັດ ກັບຫລາຍໆ ຢ່າງ ທີ່ເປື້ອນດ້ວຍໄວຣັດ ຖ້າຫາກໄປສຳພັດຕາ, ດັງ ຫຼື ປາກດ້ວຍມືທີ່ເປື້ອນ ກໍ່ສາມາດຍ້າຍເຊື້ອໄວຣັດໄປຫາຕົວທ່ານເອງ.

  • ຖ້າທ່ານມີໄຂ້, ໄອ ແລະ ຫາຍໃຈຍາກ ໄປຫາແພດດ່ວນ.

ແຈ້ງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຖ້າທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງມີລາຍງານວ່າ: ເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19 ກຳລັງແຜ່ລະບາດ ຫຼື ຖ້າທ່ານໄດ້ສຳພັດກັບຄົນທີ່ມີເຊື້ອອາການທາງລະບົບຫາຍໃຈ.

  • ເປັນຫຍັງອາການໄຂ້, ໄອ, ແລະ ຫາຍໃຈຍາກ ຈຳເປັນຕ້ອງໄປພົບແພດທັນທີ?

ຍ້ອນວ່າອາດຈະເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈ ຫຼື ອາການຮ້າຍແຮງອື່ນໆ ຂອງພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈທີ່ມີໄຂ້ ເຊີ່ງມີຫຼາຍເຫດຜົນຂຶ້ນກັບປະຫວັດ ແລະ ສະຖານະ ພາບການເດີນທາງສ່ວນຕົວ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19 ອາດເປັນສາເຫດໜຶ່ງໃນນັ້ນ.

  • ຖ້າທ່ານມີອາການທາງລະບົບຫາຍໃຈທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ບໍ່ມີປະຫວັດຂອງການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ

ຖ້າທ່ານມີອາການຫາຍໃຈບໍ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ບໍ່ມີປະຫວັດຂອງການເດີນທາງໄປຕ່່າງປະເທດ ໃຫ້ສຸມໃສ່ເລື່ອງສຸຂະອະນາໄມຂັ້ນພື້ນຖານທາງລະບົບຫາຍໃຈ ເຊັ່ນ: ການປິດປາກເວລາໄອ ຫຼື ຈາມ ແລະ ການລ້າງມື ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄວນຢູ່ເຮືອນຈົນກ່ວາຈະຫາຍດີກ່ອນ.

  • ຫຼີກລ້ຽງການບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນສັດດິບ ຫຼື ອາຫານທີ່ດິບ.

ຊີ້ນດິບ, ນົມ ຫຼື ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ຂອງສັດ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.

ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການສຸຂະອະນາໄມທົ່ວໄປ ໃນເວລາບ່ອນຊຸມຊົນ ຫຼື ຕະຫລາດທີ່ຂາຍສັດທີ່ມີຊີວິດ ຫຼື ຕະຫຼາດທີ່ຂາຍຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງລ້າງມືຂອງທ່ານດ້ວຍສະບູ່ ແລະ ນໍ້າເປັນປະຈຳ ຫຼັງຈາກສໍາພັດກັບສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ ຄວນຫຼີກລ້ຽງການສຳພັດຕາ, ດັງ, ປາກ ແລະ ມື ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕິດຕໍ່ກັບສັດທີ່ປ່ວຍ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດທີ່ເນົ່າ ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການຕິດຕໍ່ຢ່າງເຄັ່ງຄັດກັບສັດຊະນິດອື່ນໆ ໃນຕະຫຼາດ (ເຊັ່ນ: ແມວ, ໝາ, ໜູ, ນົກ ແລະ ເຈຍ).