ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລານີ້ ຄົນອາດຈະຊອກຫາຊື້ຜ້າປິດປາກເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ ຈາກສະຖານະການຂອງໄວຣັສ Covid-19 ເຊີ່ງນັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງແນ່ນອນຜ້າປິດປາກເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ນຂາດແຄນ ແລະ ລາຄາກໍ່ສູງຫຼາຍ ເຊີ່ງສະຖາບັນການແພດກໍ່ເລີ່ມຂາດເຂີນເຊັ່ນ.

ຜ້າປິດປາກຟອງນໍ້າ

ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄວຣັສ ແລະ ເຊື້ອແບັດທີເລຍໄດ້ ແຕ່ສາມາດກັນຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ເກສອນດອກໄມ້.

ຜ້າປິດປາກປ້ອງກັນຝຸ່ນທົ່ວໄປ

ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄວຣັສ ແຕ່ສາມາດປ້ອງກັນເຊື້ອແບັດທີເລຍ, ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ເກສອນດອກໄມ້.

ຜ້າປິດປາກກາກບອນ

ປ້ອງກັນໄວຣັສໄດ້ເລັກໜ້ອຍ ສາມາດປ້ອງກັນເຊື້ອແບັດທີເລຍ, ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ເກສອນດອກໄມ້.

ຜ້າປິດປາກ FFP1

ປ້ອງກັນໄວຣັສ, ເຊື້ອແບັດທີເລຍໄດ້, ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ເກສອນດອກໄມ້ໄດ້.

ຜ້າປິດປາກການແພດ

ປ້ອງກັນໄວຣັສ, ເຊື້ອແບັດທີເລຍໄດ້, ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ເກສອນດອກໄມ້.

ຜ້າປິດປາກ N95

ປ້ອງກັນໄວຣັສ, ເຊື້ອແບັດທີເລຍໄດ້, ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ເກສອນດອກໄມ້.

ການເລືອກຜ້າປິດປາກທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງເຊື້ອພະຍາດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການປົກປ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.