ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ເລກທີ 0382/ອຄ.ກອຫ, ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 2020. ວ່າດ້ວຍເລື່ອງການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳພາຊະນະບັນຈຸ, ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າບໍລິໂພກ ແລະ ເຄື່ອງປ້ອງກັນທາງການແພດ ໃນໄລຍະການປິດກິດຈະການໂຮງງານຊົ່ວຄາວ ( 1-19 ເມສາ 2020 ) ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19