ສຳລັບການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຢູ່ພາຍໃນບັນດາແຂວງ ໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະແກ້ໄຂຂອງການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ຄວນປະຕິບັດຕາມເອກະສານສະບັບນີ້