ພະຍາດໃນລະດູຮ້ອນແມ່ນຮ່າງກາຍມີສະພາບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດຢ່າງໄວວາ ຫຼື ຮຸນແຮງ ຫຼື ອາດສາມາດຕາຍໄດ້ ອາການຂອງພະຍາດນີ້ປະກອບມີ: ຈ່ອຍ, ວິນຫົວ, ຕົວຮ້ອນ, ລະເມີ, ກະວົນກະວາຍງຸດງິດ, ກຳມະຈອນເຕັ້ນໄວ, ຄວາມດັນເລືອດຫຼຸດລົງ, ຊ໊ອກ, ຜິວແຫ້ງ, ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ລົ້ມເຫຼວ, ສົ່ງສຽງດັງ, ບໍ່ມີສະຕິ, ໂວຍວາຍ ເຊີ່ງເປັນປະຕິກິລິຍາເນື່ອງຈາກລະບົບ ຫຼື ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ ຮ່າງກາຍຈະປັບຕົວໂດຍການສົ່ງນໍ້າ ຫຼື ເລືອດໄປລ້ຽງອະໄວຍະວະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສະໝອງ, ຕັບ ແລະ ກ້າມຊີ້ນ ເປັນຕົ້ນ.

ອາການທີ່ສຳຄັນລວມມີ: ຜິວໜັງຂາດເລືອດ ແລະ ນໍ້າເພື່ອໄປບຳລຸງຫຼໍ່ລ້ຽງຮ່າງກາຍ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປ່ອຍຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ເຕັມທີ່ ເຮັດໃຫ້ອຸ່ນນະພູມຮ່າງກາຍສູງຂື້ນ ຮ່າງກາຍຮ້ອນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ການຂາດນໍ້າເກີດຂື້ນ.

ອາການສຳຄັນຂອງການເກີດພະຍາດໃນລະດູຮ້ອນແມ່ນເຫື່ອອອກຫຼາຍ, ຫິວແຮງ, ເຈັບຫົວ, ວິນຫົວ, ຫາຍໃຈໄວ, ຮາກ, ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກອາການທົ່ວໄປ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຕາກແດດທີ່ມີເຫື່ອອອກຫຼາຍ ຖ້າພົບຄົນເຈັບທີ່ຕາກແດດຕ້ອງໄດ້ຮັບການເບີ່ງແຍງໃຫ້ທັນເວລາ ຖ້າເບີ່ງແຍງບໍ່ທັນເວລາອາດຈະເສຍຊີວິດໄດ້.

ວິທີການຮັບມື ແລະ ປັບສະພາບຮ່າງກາຍໃນລະດູຮ້ອນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຕ້ອງມີການດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ ປົກກະຕິຄວນດື່ມນໍ້າ 2 ລິດຕໍ່ມື້ ຖ້າເຮັດວຽກໃນຮົ່ມຄວນດື່ມຢ່າງໜ້ອຍ ມື້ລະ 6 – 8 ຈອກ ເພາະຮ່າງກາຍບໍ່ມີນໍ້າພຽງພໍທີ່ຈະສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບອາກາດຮ້ອນ ຄືກັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຕົາເຜົາ ຫຼື ຜູ້ປະເຊີນກັບຄວາມຮ້ອນສູງຕະ ຫຼອດເວລາ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເອົານໍ້າເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຕົວຄວບຄຸມອຸ່ນນະພູມໃນຮ່າງກາຍ ໂດຍປົກກະຕິຮ່າງກາຍຈະພະຍາຍາມປັບອຸ່ນນະພູມໃຫ້ເປັນ 37 ອົງສາ ຖ້າຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບນໍ້າໜ້ອຍຕົນໂຕຈະມີສີເຫຼືອງເຂັ້ມ ແລະ ຍ່ຽວໜ້ອຍລົງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີນໍ້າບໍ່ພຽງພໍ ຊື່ງແມ່ນສັນຍານເຕືອນວ່າຮ່າງກາຍຕ້ອງການນໍ້າເພື່ອຊ່ວຍປັບໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມສົມດຸນ.

ການຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍປັບສົມດຸນ ອຸ່ນນະພູມໃນຮ່າງກາຍຕໍ່າ ເຊັ່ນ: ການອາບນໍ້າ, ຢູ່ຫ້ອງແອ, ເປີດພັດລົມ, ນຸ່ງເຄື່ອງບາງໆ, ຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊີ່ງອາດຈະບໍ່ພຽງພໍເນື່ອງຈາກຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນລະບົບທາງເດີນທໍ່ຍ່ຽວບໍ່ສົມດຸນ.

ການປ້ອງກັນ

1) ຫຼີກລ້ຽງການຖືກແສງແດດແຮງ ຫຼື ບ່ອນທີ່ອາກາດຮ້ອນຫຼາຍ ຖ້າມີໂລກປະຈຳຕົວ ຫຼື ຮ່າງກາຍຍັງບໍ່ພ້ອມດັ່ງທີ່ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້ ຫຼື ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງປະເຊີນ ໜ້າຄວນມີການປ້ອງກັນແສງແດດເຊັ່ນ: ຄັນຮົ່ມ ຫຼື ຢູ່ໃນຮົ່ມ, ໃສ່ໝວກ, ນຳໃຊ້ຄີມກັນແດດ.

2) ໃນເວລາທີ່ສະພາບອາກາດຮ້ອນຫຼາຍ ຄວນດື່ມນໍ້າຫຼາຍກວ່າ 2 ລິດຕໍ່ມື້ (ປະມານ 6-8 ຈອກ) ຄວນຫຼີກລ້ຽງການອາກາດຮ້ອນທີ່ຊຸ່ມ ແລະ ຄວນຍ້າຍອອກຈາກບ່ອນອາກາດຖ່າຍເທທີ່ບໍ່ສະດວກ.

3) ການອອກກຳລັງກາຍໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ອາກາດຮ້ອນຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ອາກາດເຢັນລົງກ່ອນ ບໍ່ຄວນຫັກໂຫມໜັກ ຕ້ອງຮູ້ວິທີທີ່ຈະ warming up ແລະ warm down ໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ.

4) ນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ງ່າຍຕໍ່ການລະບາຍອາກາດ, ນຸ່ງເຄື່ອງບາງ ແລະ ໃສ່ຜ້າຝ້າຍ ບໍ່ຄວນໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທີ່ມີຮູ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ປົກປິດໝົດ.

5) ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຮັກສາເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ເຖົ້າ, ຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂລກປະຈຳຕົວ ໃນຊ່ວງໄລຍະອາກາດຮ້ອນນີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບອາຫານ ແລະ ນໍ້າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຢ່າງພຽງພໍເພື່ອປ້ອງກັນການຂາດອາຫານ ແລະ ນໍ້າໃນຮ່າງກາຍ.

6) ຖ້າອາກາດຮ້ອນຫຼາຍກໍ່ໃຫ້ອາບນໍ້າທາແປ້ງ ຢູ່ເຢັນໆ ເປີດແອ ຫຼື ເປີດພັດລົມໃຫ້ເຢັນ ງົດການດື່ມເຄື່ອງດື່ມແອລກໍຮໍ ຫຼື ຢາບາງຊະນິດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເພີ່ມຂື້ນຂອງອຸ່ນນະະພູມໃນຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ແອມເຟຕາມີນ, ຢາບາງຊະນິດທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ເປັນປະຈຳຕ້ອງປຶກສາທ່ານໝໍກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝໍວາງຢາໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄົນເຈັບ.

7) ສັງເກດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍ ບອກຄົນໃກ້ຕົວທ່ານເມື່ອທ່ານມີອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ມີເຫື່ອອອກຫຼາຍ, ໜ້າຈືດ, ອ່ອນເພຍ, ປວດເມື່ອຍ, ວິນຫົວ, ເຈັບຫົວ, ປວດຮາກ, ຮາກ, ເປັນລົມ, ຕົວຮ້ອນ ໃຫ້ຄຶດເຖິງພະຍາດນີ້ ແລະ ນຳຄົນເຈັບໄປໂຮງໝໍໂດຍດ່ວນ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີໂລກປະຈຳຕົວ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງວ່າຕ້ອງນຳສົ່ງໂຮງໝໍໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເຊີ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ ຫຼື ເສຍຊີວິດຫຼາຍໄດ້.

8) ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກພະຍາດໃນລະດູຮ້ອນຄື: ຄວນຢູ່ໃນຮົ່ມ, ນອນບ່ອນລຽບ, ຍົກຕີນໃຫ້ສູງເພື່ອເພີ່ມການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ບໍ່ຄວນນຳຄົນເຈັບເຂົ້າໄປໃນບ່ອນເຢັນທັນທີ, ຕ້ອງຄ່ອຍໆ ປັບອຸ່ນນະພູມລົງເຊັ່ນວ່າ: ໃຫ້ມີບ່ອນລະບາຍອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ, ແກ້ເສື້ອຜ້າອອກ, ສີດພົ່ນນໍ້າໃສ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຈັບ ຫຼື ອາດຈະເອົາຖົງນໍ້າກ້ອນໃສ່ຂີ້ແຮ້ ຈົນກ່ວາຮ່າງກາຍປົກກະຕິ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈີ່ງສາມາດນໍາເຂົ້າໄປຢູ່ຫ້ອງແອໄດ້.

ສະນັ້ນຫວັງວ່າ ເມື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການເບິ່ງແຍງ ແລະ ປົກປ້ອງຕົນເອງຢ່າງຖືກວິທີແລ້ວ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກພະຍາດໃນລະດູຮ້ອນໄດ້ບາງສ່ວນ.