ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດຈາກການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid -19 ໃນໄລຍະແຕ່ວັນທີ 04-17 ພຶດສະພາ 2020 ນັ້ນ; ຄະນະສະເພາະກິດກໍ່ໄດ້ອອກຄຳແນະນຳສະບັບເລກທີ 031/ສພກ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020.

ຄຳແນະນຳນີ້ມີ 3 ໂລແມັງໃຫຍ່ ຄື:

  1. ເງຶ່ອນໄຂຂອງພາກທຸລະກິດທີ່ສາມາດເປີດດຳເນີນກິດຈະການໄດ້ໂດຍມີ 6 ເງື່ອນໄຂ.
  2. ມາດຕະການທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສຳລັບພາກທຸລະກິດທີ່ຈະດຳເນີນກິດຈະການໄດ້ໂດຍມີ 5 ມາດຕະການ.
  3. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຜູ້ຂຽນຂໍອະນຸຍາດນຳເອົາມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂໍ້ III ມາລົງພິມເພາະເຫັນວ່າມັນເປັນຂອດຕັດສິນຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄຳແນະນຳດັ່ງນີ້:

  1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
  2. ບັນດາໂຄງການ, ບໍລິສັດ ແລະ ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີແຮງງານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຕາມທີ່ລະບຸໃນແຈ້ງການ 524/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2020 ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງແຜນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 ຂອງຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ 6 ເງື່ອນໄຂ ແລະ 5 ມາດຕະການ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຖ້າເຫັນວ່າສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າຈະບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອແມ່ນລາຍງານຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຕາມພາລະບົດບາດ. ສ່ວນໂຄງການ, ບໍລິສັດ ແລະ ໂຮງງານຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ຂຶ້ນນຳການຄຸ້ມຄອງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ກໍໃຫ້ເປັນເຈົ້າການສ້າງແຜນປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມດ້ວຍຕົນເອງ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ  ມາດຕະການ ຕາມຄຳແນະນຳຂອງຄະນະສະເພາະກິດ, ແລ້ວສະເໜີໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຜູ້ກວດກາ ແລະ ພິຈາລະນາອະນຸຍາດ.

ໃນການອະນຸຍາດນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ລະບຸໄວ້ຊັດເຈນວ່າ ກໍລະນີຜູ້ປະກອບການໃດບໍ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການທີ່ກ່າວມາເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຕິດເຊື້ອພາຍໃນໂຄງການ, ບໍລິສັດ ແລະ ໂຮງງານຂອງຕົນ ແມ່ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ. ຖ້າຫາກມີກໍລະນີຈຳເປັນທັງສອງຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນສູນກາງ ສາມາດແຕ່ງຕັ້ງຄະນະວິຊາການລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມສະເພາະຕື່ມອີກ.

  1. ຖ້າຫາກໂຄງການ, ບໍລິສັດ ແລະ ໂຮງງານໃດ ບໍ່ເປັນເຈົ້າໃນການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແມ່ນຈະຖືກຕັກເຕືອນ, ຖ້າບໍ່ມີການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ແມ່ນຈະຖືກໂຈະ ຫຼື ປັບໃໝ ແລະ ດຳເນີນການຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
  2. ຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນຄຳແນະນຳສະບັບເລກທີ 031/ສພກ, ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2020 ແລະ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ.
  3. ມອບໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ຂໍຮຽກຮ້ອງເຖິງພາກທຸລະກິດຕ້ອງອ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ກຳແໜ້ນ 6 ເງື່ອນໄຂ ແລະ 5 ມາດຕະການ; ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຈິງ.

ໂດຍ: ທິດດີ