ການຂັບຂີ່ລົດໄລຍະທາງໄກຢ່າງປອດໄພບໍ່ພຽງແຕ່ຂຶ້ນກັບຄວາມກຽມພ້ອມຂອງລົດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ກໍ່ຄືກັນ ສະນັ້ນກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄກ ຜູ້ຂັບຂີ່ຄວນມີເວລາພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຂໍ້ຄວນລະວັງແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ຕ້ອງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດຕໍ່ລົດຈັກ ລົດຖີບ ແລະ ສັດປະເພດຕ່າງໆ ເພາະມັກຈະເຫັນຢູ່ຕ່າງແຂວງ ຄົນຂັບຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ຄວນຂັບຂີ່ຊ້າລົງເມື່ອເວລາເຂົ້າໄປໃນເຂດຊຸມຊົນເພື່ອຄວາມປອດໄພ.

2. ຮັກສາການເບິ່ງເຫັນໃນເວລາຂັບຂີ່ໃນຕອນກາງຄືນ ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດບາງຄົນມັກຂັບລົດໃນຕອນກາງຄືນ ເພາະວ່າລົດບໍ່ຄ່ອຍມີຫຼາຍ ແລະ ອາກາດບໍ່ຮ້ອນຄືກັບຕອນກາງເວັນ ແຕ່ຄວາມສ່ຽງກໍ່ຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າການເບິ່ງເຫັນໃນຕອນກາງຄືນໃນຖະໜົນຫົນທາງແມ່ນມີໜ້ອຍກ່ວາ ໃນຂະນະດຽວກັນບາງຖະໜົນອາດຈະບໍ່ມີໄຟ ຜູ້ຂັບຂີ່ຄວນຂັບລົດຊ້າລົງກ່ວາປົກກະຕິ.

3. ຢ່າຕົກໃຈເມື່ອຢາງແຕກ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຂັບລົດຈະກວດສອບລົດໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມເຕັມທີ່ກໍ່ຕາມ ແຕ່ວ່າເຫດສຸດວິໄສສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ທຸກເວລາ ຢາງລົດແຕກ ຫຼື ຢາງລະເບີດແມ່ນໜຶ່ງໃນສະຖານະການທີ່ສາມາດນຳໄປສູ່ອຸບັດຕິເຫດອັນຮ້າຍແຮງ ຄົນຂັບບໍ່ຄວນຕົກຕະລຶງ ແຕ່ຄວນຄວບຄຸມລົດໃຫ້ຢູ່ເສັ້ນທາງຈະລາຈອນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວໂດຍການແຕະເບກມືຄ່ອຍໆ ພ້ອມຈອດລົດຈອດຢູ່ແຄມທາງ.

 4. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວເມື່ອຂັບຂີ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ຫ້າມຂັບລົດດ້ວຍຄວາມໄວເດັດຂາດ ການຂັບຂີ່ໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ຕັດສິນໃຈຊ້າລົງ ຫຼື ມີຄວາມລັງເລໃຈ ແລະ ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະໄປໃສ ຄວນຈະຊ້າລົງເພື່ອຄວາມປອດໄພ ຫຼື ກວດເບິ່ງເສັ້ນທາງຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ອນອອກເດີນທາງ.

5. ການພັກຜ່ອນຄົນ ແລະ ລົດ ການຂັບລົດໃນໄລຍະທາງຫຼາຍກວ່າ 200 ກິໂລແມັດ ຜູ້ຂັບຂີ່ຄວນພັກຜ່ອນເປັນໄລຍະເພື່ອຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍ ແລະ ລົດພັກຜ່ອນເຊັ່ນກັນ.

6. ຕ້ອງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດຕໍ່ເສັ້ນທາງທີ່ມື່ນ ຫຼື ເສັ້ນທາງໂຄ້ງຫຼາຍ ເພາະແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການເກີດອຸບັດເຫດທາງໄກ ຄວນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວລົງເພື່ອຄວບຄຸມລົດຢ່າງເຕັມທີ່.

7. ການຂັບລົດຂື້ນ ຫຼື ລົງເທິງພູແມ່ນໃຊ້ເກຍຕໍ່າ ຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ກຳລັງວາງແຜນຈະເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວເທິງພູສູງ ການຂັບລົດຂື້ນ ຫຼື ລົງຄ້ອຍຊັນຄວນໃຊ້ຄວາມໄວຕໍ່າ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາກ່ຽວກັບເບຣກ ຫຼື ຄາດໃໝ້ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາຂັບຂີ່ລົດລົງໃຊ້ເກຍຕໍ່າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ເບຣກ.