ບາງຄົນຄິດວ່າ “ການຢູ່ຄົນດຽວ” ແມ່ນສິ່ງບໍ່ດີ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວການຢູ່ໂດດດ່ຽວອາດບໍ່ແມ່ນສີ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍກໍ່ໄດ້ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມການຢູ່ຄົນດຽວອາດຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ເຮົາ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ທ່ານສາມາດເຕີມເຕັມພະລັງງານໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈດ້ວຍຕົວເອງ ເພາະການຢູ່ກັບກຸ່ມຄົນໃຫຍ່ໆ ອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເອົາໃຈເຂົາຕ່າງໆ…
  2. ທ່ານຈະມີເວລາຄິດທົບທວນສີ່ງທີ່ຜ່ານມາ ວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດດີ ແລະ ບໍ່ດີແນວໃດ?
  3. ທ່ານຈະໄດ້ສຳຜັດກັບອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງຢ່າງແທ້ຈີງ.
  4. ທ່ານມີເວລາທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັກ ບໍ່ຕ້ອງທໍາທ່າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນຢາກໃຫ້ເຮັດ.
  5. ເມື່ອທ່ານໃຊ້ເວລາຢູ່ຄົນດຽວເລື້ອຍໆ ທ່ານຈະເລີ່ມເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການຢູ່ຄົນດຽວ ເພາະເວລາທີ່ຢູ່ຄົນດຽວຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກຂອບໃຈຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ.
  6. ທ່ານຈະຮູ້ສຶກອິດສະຫຼະຫຼາຍຂື້ນ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບຄົນອ້ອມຂ້າງ.
  7. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ສຶກເສຍໃຈ ແລະ ຂໍໂທດກັບຄົນອື່ນຕະຫຼອດເວລາ.