ແຜນການເຮັດວຽກປະຈຳວັນອາດຕ້ອງຈົບລົງຈາກປະຊຸມດ່ວນ ແຕ່ເມື່ອຮອດເວລາປະຊຸມຕ້ອງກັບມານັ່ງເຫົງາ ບໍ່ມີປາກບໍ່ມີສຽງ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກທີ່ກຳລັງເຮັດໄດ້ເບິ່ງຄືວ່າເປັນກອງປະຊຸມພວກເຮົາບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບຫຍັງເລີຍ ມີແຕ່ເສຍເວລາໄປລ້າໆ.

ມື້ນີ້ຢາກແນະນຳວິທີປະຊຸມທີ່ບໍ່ເສຍເວລາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຄວນແຈ້ງເວລາປະຊຸມຢ່າງຈະແຈ້ງນີ້ແມ່ນສິ່ງທໍາອິດທີ່ຄວນເຮັດໃນເວລາຈະປະຊຸມເຊັ່ນ: ວັນທີ ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຈັດສັນເວລາເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ວຽກທີ່ກໍາລັງເຮັດຢູ່ ເພື່ອປ້ອງກັນພະນັກງານທີ່ລືມວັນປະຊຸມ ທ່ານຄວນສົ່ງອີເມວການເຊື້ອເຊີນທີ່ອີກຝ່າຍສາມາດຕອບຕົກລົງກັບມາໄດ້.
  • ຕ້ອງມີຫົວຂໍ້ໃນທຸກໆ ກອງປະຊຸມ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດກະກຽມລ່ວງໜ້າສຳ ລັບບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ຈະສະເໜີ ຫຼື ອື່ນໆ ເພື່ອປ້ອງກັນການສົນທະນາໂດຍບໍ່ມີການສະຫຼຸບ ສະນັ້ນຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມຄວນມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງທຸກໆ ຄັ້ງ.
  • ເອີ້ນປະຊຸມສະເພາະບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ການປະຊຸມບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເອີ້ນໝົດທຸກຄົນກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຄວນຈະເອີ້ນຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແທ້ໆ ເພາະອາດຈະເຮັດວຽກງານໃນຂົງເຂດອື່ນຊ້າ ຖ້າເປັນກອງປະຊຸມລວມສາມາດເອີ້ນໄດ້ ແຕ່ຄວນເປັນກອງປະຊຸມທີ່ສະຫຼຸບຜົນແລ້ວ ແລະ ກອງປະຊຸມຄວນແຈ້ງການໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບບັນຫາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເຊິ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກ່ວາການໂທເອີ້ນປະຊຸມທຸກຄົນ.
  • ການຍ້າຍຫ້ອງປະຊຸມໄປບ່ອນອື່ນ ຖ້າປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງເຄັ່ງຕຶງ ຫຼື ໜ້າເບື່ອລອງປ່ຽນບັນຍາກາດໂດຍການໄປປະຊຸມນອກສະຖານທີ່ ເຊັ່ນ: ສວນສາທາລະນະ, ຮ້ານກາເຟ ຫຼື ຮ້ານອາຫານ ລວມທັງການປ່ຽນຮູບແບບການປະຊຸມ ຄືເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດເຄັ່ງຕຶງໃຫ້ເບິ່ງຄືມ່ວນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນຳ.
  • ໃຫ້ເວລາປະຊຸມຢ່າງເຕັມທີ່ ເວລາປະຊຸມທຸກໆ ຄັ້ງຄວນເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດສິ່ງອື່ນໆ ໄປນຳ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປິດເຄື່ອງມືສື່ສານ ງົດການເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງ ຫຼື ເຫດການອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງປະຊຸມ ເພາະວ່າຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການຟັງເພີ່ມຂື້ນ ສະນັ້ນການສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ການປະຊຸມຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດ ທິພາບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມສຳເລັດໄວຂື້ນ.
  • ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີສຸດທ້າຍເພື່ອການສະຫຼຸບຜົນກອງປະຊຸມ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຄວນຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 5-10 ນາທີ ກ່ອນຈະປິດກອງປະຊຸມເພື່ອສະຫຼຸບຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແລະ ຄວນມີບັນທຶກສັ້ນໆ ສໍາລັບການສະຫຼຸບລາຍຊື່ວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດຂອງແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປ້ອງກັນການເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໄດ້.

ນອກຈາກວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການເຮັດວຽກກໍ່ເຫັນວ່າມີຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ຈະພົວພັນກັບຄົນອື່ນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານຜູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ຂ້າງເຊັ່ນກັນ ແລະ ຄວນແລກປ່ຽນບ່ອນນັ່ງເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງຈະມີໂອກາດສ້າງປະຕິສຳພັນທີ່ດີ ແລະ ຍັງສາມາດນຳມາປັບຕົວເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຊຸມໄດ້ນຳອີກ.