ຖ້າຖ່າຍແບບບໍ່ຢຸດ ອາດເປັນອາການຖອກທ້ອງສາເຫດມາຈາກອາຫານເປັນພິດບໍ່ຄວນຊື້ຢາມາກິນເອງ ບາງຄົນກໍ່ບໍ່ໄດ້ເປັນທັນທີຫຼັງຈາກກິນອາຫານໃນຄາບນັ້ນ ເພາະການເບື່ອອາຫານອາດຈະສະແດງອາການຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າແລ້ວ 12 ຫາ 24 ຊົ່ວໂມງ ມື້ນີ້ຈະພາທ່ານໄປສຳຫຼວດເບິ່ງອາຫານເປັນພິດເພື່ອຮັກສາໃຫ້ທັນເວລາ.

ສາເຫດຂອງອາຫານເປັນພິດເກີດຈາກຫັຍງ? ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຕິດເຊື້ອດ້ວຍການກິນອາຫານ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາການຈະແຕກຕ່າງຈາກການຕິດເຊື້ອທີ່ຮັບເຂົ້າໄປ ສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກສານ 3 ຢ່າງຄື:

 1. ເກີດຈາກເຊື້ອແບັດທີເຣັຍ, ໄວຣັດ ຫຼື ແມ່ກາຝາກ (ແມ່ທ້ອງ) ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຖອກທ້ອງ ເຊັ່ນ: Escherichia coli, Salmonellosis, Shigellosis, Viral gastroenteritis, Trichinosis ແລະ ອື່ນໆ.
 2. ເກີດຈາກສານພິດຈາກຈຸລິນຊີທີ່ຂະຫຍາຍໂຕໃນອາຫານເຊັ່ນ: V.parahaemolyticus, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus ຫຼື ຈາກການຜະລິດສານພິດໃນລຳໄສ້ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປ ເຊັ່ນ: Clostridium perfringens.
 3. ເກີດຈາກການກິນສານປົນເປື້ອນໃນອາຫານ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີແມ່ທ້ອງບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ciguatera fish poisoning, ປາເປົ້າທະເລ ຫຼື ຫອຍນາງລົມ.

ວິທີການສັງເກດເບິ່ງອາຫານເປັນພິດ: ອາການຂອງການເບື່ອອາຫານເປັນພິດ ບໍ່ແມ່ນພະຍາດຖອກທ້ອງພຽງຢ່າງດຽວ ບາງຄົນມີອາການວິນຫົວ ແລະ ປວດຮາກ ເກີດຂື້ນທັນທີຫຼັງຈາກກິນອາຫານເຂົ້າໄປ ຫຼື ໃນໄລ ຍະເວລາ 4 – 30 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດຫຼັງຈາກກິນອາຫານໃນມື້ນັ້ນ ທ່ານໝໍຈະວິເຄາະອາການ ອາຫານເປັນພິດຈາກຫຼາຍລັກສະນະລວມກັນດັ່ງນີ້:

 1. ຖອກທ້ອງ ແລະ ມີໄຂ້ ສ່ວນຫຼາຍມັັກເປັນໃນເດັກນ້ອຍ ຄາດວ່າຈະເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ເປັນໄຂ້ສູງ, ອ່ອນເພຍ ແລະ ຖ່າຍເປັນນໍ້າ.
 2. ຖ່າຍບໍ່ສຸດ ປວດເບັ່ງ ຫຼື ເຈັບທ້ອງແຕ່ຖ່າຍບໍ່ອອກ ຫຼື ຖ່າຍເລື້ອຍໆ ອາການຖ່າຍບໍ່ສຸດມັກເກີດຂື້ນກັບຜູ້ໃຫຍ່ ປວດເບັ່ງ 10 – 20 ເທື່ອ/ຕໍ່ມື້ ຊື່ງອາດເກີດຈາກອາຫານທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍເຊື້ອແບັດທີເຣັຍ (Shigella) ຫຼື ເຊື້ອແບັດທີເຣັຍຊະນິດອື່ນໆ.
 3. ຖ່າຍເປັນນໍ້າຫຼາຍເທື່ອອາດມາຈາກການກິນຢາ ຫຼື ຜົນຂ້າງຄຽງຈາກຢາຕ້ານເຊື້ອ, ຢາຖ່າຍ ແລະ ຢາດີກະເພາະອາຫານ.
 4. ຮາກ ເກີດຈາກການໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ປົນເປື້ອນສານເຄມີ ຫຼື ສານຈາກສັດທີ່ເປັນພິດເຊັ່ນ: ອາຫານທະເລ.
 5. ກ້າມເນື້ອອ່ອນເພຍ ແມ່ນຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ເກີດຈາກການໄດ້ຮັບສານເຄມີ ຫຼື ສານພິດຈາກສັດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ແລະ ຖ້າມີອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຄວນຮີບໄປພົບແພດ ຢ່າລໍຖ້າຢຸດຖ່າຍເອງ ຫຼື ຖ້າສົງໃສວ່າໄດ້ຮັບສານພິດ, ຖອກທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງ, ຖ່າຍເປັນເລືອດ, ໜັງຕາຕົກ, ກ້າມເນື້ອອ່ອນ ເພຍ, ຫາຍໃຈຍາກ, ມີອາການຮາກບໍ່ເຊົາ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັນບໍ່ຢຸດໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ ມີອາການຊຳເຮື້ອ, ນໍ້າໜັກຫຼຸດຜິດປົກກະຕິ.

ການເບື່ອອາຫານຄວນໄປຫາທ່ານຫມໍບໍ່? ເບື່ອອາຫານຈະເຊົາຈັກມື້? ມັນແມ່ນຄຳຖາມຂອງຄົນທີ່ເປັນໂລກຖອກທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງໃນຊ່ວງທຳອິດ ເຊິ່ງຖ້າມີການເບື່ອອາຫານດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນໄປພົບແພດ ແລະ ຖ້າມັນບໍ່ຫາຍດີພາຍໃນ 7 ວັນ ອາດຈະຕ້ອງໄປຫາທ່ານໝໍອີກເທື່ອໜຶ່ງເພື່ອກວດຄືນ.

ການຮັກສາອາຫານເປັນພິດຈະປິ່ນປົວຕາມລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ດື່ມນໍ້າເກືອ ຫຼື ໃສ່ນໍ້າເກືອ.
 2. ຄວນນອນໂຮງໝໍ ໃນກໍລະນີທີ່ຄົນເຈັບມີອາການເບື່ອອາຫານຢ່າງຮຸນແຮງ, ຂາດນໍ້າ, ກິນອາຫານບໍ່ໄດ້, ຖອກທ້ອງ ຫຼື ຮາກຫຼາຍ.
 3. ການຮັກສາດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອ ຕາມສາເຫດທີ່ກວດພົບ.

ແຕ່ບາງຄົນທີ່ເປັນໂລກຖອກທ້ອງທີ່ບຶດເປັນບຶດເຊົາໃນໄລຍະ 3 ອາທິດ ອາດຈະເປັນສາເຫດມາຈາກສີ່ງອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ​ລຳໄສ້ໄວກ່ວາສີ່ງກະຕຸ້ນ, ໂລກລະຄາຍເຄືອງ ຫຼື ເປັນໂລກຂາດ lactase ທີ່ບໍ່ສາມາດຍ່ອຍນໍ້າຕານຈາກນໍ້ານົມ.

ຢາແກ້ພິດໃນອາຫານປະຈຸບັນ: ຖ້າສົງໃສວ່າມີອາການເບື່ອອາຫານ ບໍ່ຄວນຊື້ຢາມາກິນເອງ ເພາະສາເຫດຂອງການເປັນພິດເກີດມາຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊີ, ຖ້າຊື້ຢາມາກິນເອງຈະບໍ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ ມີໂອ ກາດດື້ຢາ ແຕ່ຖ້າຖອກທ້ອງທົ່ວໄປ ແລະ ຮ່າງກາຍບໍ່ຂາດນໍ້າຫຼາຍ ສາມາດດື່ມເກືອແຮ່ເພື່ອບັນເທົາອາການເບື້ອງຕົ້ນໄດ້.

ອາຫານເປັນພິດສາມາດກິນກັບຄາບອນໄດ້ບໍ່? ແພດຢັ້ງຢືນວ່າຄາບອນບໍ່ສາມາດດູດສານພິດອອກມາໄດ້ ຖ້າກິນຢາຄາບອນໃຫ້ກິນຫ່າງຈາກຢາຂ້າເຊື້ອປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ ການເປັນພິດຂອງອາຫານແມ່ນພະຍາດທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຈາກຜູ້ໜຶ່ງໄປສູ່ຜູ້ໜື່ງໄດ້ ແຕ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ຈາກການເລືອກກິນອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງສຸກດີ ອາຫານທະເລທີ່ສະອາດ ຢ່າກິນອາຫານທີ່ຄ້າງຄືນ ຫຼື ອາຫານປະໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍມື້ ແລະ ຄວນເກັບຮັກສາອາຫານໃຫ້ປອດໄພຈາກໜູ ແລະ ສັດອື່ນໆ ເຊີ່ງສັດປະເພດນີ້ແມ່ນພາຫະນະທີ່ນໍາເຊື້ອໂລກມາສູ່ຄົນໄດ້.