ພາບປະກອບ

ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວຂອງສູນຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ ມີຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ລະບົບເຕັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ໄອຊີທີ) ເຂົ້າໃນຂະແໜງ ການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2025 ໂດຍມີ 4 ເສົາຄໍ້າຫລັກ ຄື: ໄອຊີທີສໍາລັບວຽກງານ ການບໍລິຫານຄຸມຄອງ ແລະ ແຜນການ, ໂຄງ ການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າໆ ແລະ ຂໍ້ມູນເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ; ໄອຊີທີສໍາລັບການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄອຊີທີສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໄອຊີທີສຳລັບການສົ່ງເສີມວຽກງານກະສິກໍາ. ແຕ່ລະເສົາຄໍ້າຈະມີຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງໂຄງການຫລັກທີ່ປະກອບດ້ວຍຫລາຍໂຄງການຍ່ອຍ, ລະບົບໄອທີຕ່າງໆ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການ ຢູ່ພາຍໃຕ້ແຕ່ລະໂຄງຫລັກດັ່ງກາວ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ມີຈໍານວນຫລາກຫລາຍຖານຂໍ້ມູນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ກະ ແຈກກະຈາຍກັນຢູ່ພ້ອມທັງນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຂະແໜງການສະເພາະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້, ລະບົບສົ່ງຂໍ້ມູນປະຕູດຽວ ແລະ ລະບົບທີ່ກະແຈກກະຈາຍອື່ນໆ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຮັບໃຊ້ວຽກໂຄງການ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງພູມສາດ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ແບບກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ຂາດການຮ່ວມມືການນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນ ສິ້ນເປືອງົບປະມານ ເຊັ່ນ ລະບົບ Selim ແລະ Bastide, ປີ 2015 ແລະ ຍັງມີລາຄາສູງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງເປັນລະບົບທີ່ຂາດ ການປະສານງານກັນ ລະຫວ່າງອົງກອນ.  ຢ່າງງໃດກໍຕາມກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນການສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງພູມສາດ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນແຜນທີ່ (ຫລື base map) ຮ່ວມກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຍັງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນຄວາມຄິດລິເລີ່ມຮ່ວມມືຈາກລັດຖະບານລາວ ແລະ ສູນກາງການພັດທະນາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລເບີນທີ່ມີຈຸດປະສົງໃນການປັບປຸງການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ການປະສົມປະສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະຫວ່າງອົງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ.

ເປົ້າໝາຍຂອງວຽກງານໄອຊີທີ ສຳລັບແຜນຍຸດທະສາດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພາຍໃນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນທີ່ຂຶ້ນກັບ ຕະຫລອດຮອດຂະແໜງການສາຍຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ຮາກຖານການຜະລິດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຜະລິດ ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ຕະຫລອດຮອດການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ ແລະ ພະຍາດບົ້ງແມງຕ່າງໆ, ການຄຸ້ມຄອງພັດທະນາປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຜະລິດ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ, ເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ ທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ປັບປຸງລະບົບໄອຊີທີ ຂອງການຫັນປ່ຽນກະສິກຳ ເປັນອຸດສາຫະກຳ ທີ່ທັນສະໄໝພາຍໃນປີ 2025.

Medialaos MMD by ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ