( ພາບປະກອບ )

ເປົ້າໝາຍຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າເປັນທຳສຳລັບທຸກຄົນມີ 4 ຍຸດທະສາດ ຫຼັກເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າເປັນທຳ ຄື:

  • ຫຼັກການພື້ນຖານ ແລະ ສິດທິໃນການອອກແຮງງານ ແລະ ມາດຖານແຮງງານສາກົນ;
  • ໂອກາດໃນການຈ້າງງານ ແລະ ລາຍຮັບ;
  • ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງສັງຄົມ;
  • ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ ແລະ ປຶກສາຫາລື 3 ຝ່າຍ.
( ພາບປະກອບ )

ຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຢາກໃຫ້ກຳມະກອນທຸກຄົນໄດ້ຮັບ ລວມທັງແຮງງານເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ ທີ່ອອກແຮງງານຢູ່ໃນ ແລະ ນອກລະບົບ, ແຮງງານທີ່ຮັບຄ່າຈ້າງ ຫຼື ອອກແຮງງານໃຫ້ຕົນເອງ, ເປັນຊາວໄຮ່ນາ ອອກແຮງງານຢູ່ໂຮງງານ, ຫ້ອງການ, ຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ ຫຼື ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ກໍຄວນໄດ້ຕາມ 4 ຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ້ ຄວາມຄາດຫວັງລາຍໄດ້ທີ່ຍຸດຕິທຳ, ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການອອກແຮງງານ, ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມສຳລັບແຮງງານເອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ສຳລັບບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອາຊຽນຕໍ່ກັບວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳສຳລັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ. ນັບຕັ້ງແຕ່ສ້າງຕັ້ງອາຊຽນໃນປີ 1967 ແລະ ຈາກນັ້ນມາ ຜູ້ນຳອາຊຽນກໍໄດ້ຮ່ວມກັນພັດທະນາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນດ້ວຍກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃຫ້ນັບມື້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ.

( ພາບປະກອບ )

ຖ້າເວົ້າເຖິງວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳສຳລັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແລ້ວ ອາຊຽນກໍໄດ້ຖືເປັນບັນຫາສຳຄັນ ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນປີ 2007 ຜູ້ນຳອາຊຽນໄດ້ຮ່ວມກັນຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ; ລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການອາຊຽນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ໃນປີ 2008 ໃນແຕ່ລະປີຄະນະກຳມະການໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍອາຊຽນປະຈຳປີ ໂດຍຖືເອົາປະເທດທີ່ເປັນປະທານອາຊຽນ ແມ່ນກະຊວງແຮງງານຂອງປະເທດນັ້ນເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຂຶ້ນ.

ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງຖະແຫຼງການອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ຄື:

  • ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນທຳ ແລະ ການປົກປ້ອງການຈ້າງງານທີ່ເໝາະສົມ, ການຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ເງື່ອນໄຂການອອກແຮງງານທີ່ເປັນທຳສຳລັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ;
  • ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ແຮງງານທີ່ຕົກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຈຳແນກ, ຂົ່ມເຫັງ, ຂູດຮີດ, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງຂະບວນການທາງກົດໝາຍ ແລະ ລະບົບຍຸຕິທຳຂອງປະເທດຮັບແຮງງານ;
  • ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າເປັນທຳ, ຄວາມເປັນມະນຸດ, ຜົນຜະລິດທີ່ດີ, ກຽດສັກສີ ແລະ ຄ່າຕອບແທນຈາການອອກແຮງງານສຳລັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ.

ນອກຈາກຖະແຫຼງການອາຊຽນ ແລະ ຍັງມີແຜນແມ່ບົດ ວ່າດ້ວຍສັງຄົມ-ວັດທະນະທຳເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ແຜນແມ່ບົດປະຊາຄົມສັງຄົມ-ວັດທະນະທຳອາຊຽນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ການວາງນະໂຍບາຍທີ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ຮັບປະກັນກ່ຽວກັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການປົກປ້ອງທີ່ທົ່ວເຖິງສຳລັບແຮງງານເຄື່ອຍ້າຍ, ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍອີກດ້ວຍ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມແຮງງານ)