ຂະແໜງກະສິກຳຂອງລາວ ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຍັງຂາດປະສົບການໃນການເຮັດທຸລະກິດກະສິກຳ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍມີຜົນຜະລິດຕ່ຳ ໃນຂະນະທີ່ຂະແໜງການນີ້ເປັນບຸລິມະສິດທີ່ສາມາດດຶງດູດນັກທຸລະກິດກະສິກຳ ເພື່ອພັດທະນາທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ພ້ອມນີ້ ຜົນຜະລິດທາງການຄ້າຍັງພົບກັບການແຂ່ງຂັນຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຊັ່ນ: ໄທ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ປັດຈຸບັນ ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນກະສິກຳອິນຊີ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກມີຈຳນວນເພິ່ມຂື້ນ ເຊິ່ງສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະເທດລາວກາຍເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານຜະລິດຕະພັນອິນຊີ ແຕ່ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ ເຊັ່ນ: ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີທີ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງວາງອອກ ແລະ ປະເທດລາວກໍມີທ່າແຮງຫຼາຍດ້ານໃນການປູກພືດຜັກກະສິກຳອິນຊີ ໂດຍສະເພາະ ຊາວກະສິກອນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຍັງບໍ່ນຳໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ເອື້ອອຳນວຍສຳລັບການຜະລິດອິນຊີ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບອາດຈະຊ່ວຍບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ປັບປຸງທ່າແຮງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳອິນຊີຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂສະເພາະ ແລະ ມາດຕະຖານການຜະລິດທີ່ຊັດເຈນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງທີ່ບັນລຸການຮັກສາລະບົບນິເວດກະສິກຳທີ່ຍືນຍົງ ກະສິກຳອິນຊີມີທ່າແຮງທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຜົນຜະລິດລວມຂອງພືດຜັກກະສິກຳອິນຊີ ກວມເອົາພຽງ 0,7% ຂອງຜົນຜະລິດພືດຜັກທັງໝົດຢູ່ໃນປະເທດລາວ ນອກຈາກນີ້ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລະບົບກະສິກຳອິນຊີຍັງມີຈຳກັດ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ການປຸກລະດົມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງຊາວກະສິກອນ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຜົນກຳໄລຈາກການຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ.

ສຳລັບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບກະສິກຳອິນຊີ ຖືເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການຂັບເຄື່ອນຂະແໜງການໃຫ້ໄປສູ່ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານຜົນຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຈັນຍາບັນໃນການຜະລິດອາຫານທີ່ສະອາດປອດໄພ ໄລຍະຜ່ານມາກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ພັດທະນາຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີທີ່ກວມເອົາການຜະລິດພືດຜັກອິນຊີ ແລະ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການອອກໃບຢັ້ງຢືນເພື່ອຮັບປະກັນການຄວບຄຸມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ. ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ມີໜ້າທີ່ກວດສອບ ແລະ ອອກໃຍຢັ້ງຢືນການບໍລິການດ້ານກະສິກຳອິນຊີ ເລີ່ມມາແຕ່ປີ 2009 ໂດຍເນັ້ນໃສ່ມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກຳ ການເຮັດກະສິກຳທີ່ດີ ກະສິກຳອິນຊີການຜະລິດທີ່ປອດສານປາບສັດຕູພືດ ແລະ ການຜະລິດເວດທະກຳ.

ນອກຈາກນີ້ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະດັບຊາດກໍໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບໄຟຟ້າ, ຄ່າທຳນຽມໃບຕາຕິດ, ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຕ່ຳ ແລະ ການນຳເຂົ້າປັດໄຈການຜະລິດ. ປັດຈຸບັນ ພືດຜັກກະສິກຳອິນຊີຍັງມີລາຄາສູງ ເນື່ອງຈາກວ່າຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຂະຫຍາຍກະສິກຳອິນຊີອອກສູ່ວົງກວ້າງ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກໃນການຜະລິດອາຫານ ແລະ ກະສິກຳອິນຊີ ແມ່ນປັດໄຈຫຼັກໃນການປ້ອງກັນສານຕົກຄ້າງໃນອາຫານ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເກີດມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍບໍ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ວຽງຈັນໃໝ່)