ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 ຫາ 2 ກໍລະກົດ 2020, ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລາໂລກສາຍພັນໃໝ່ (ໂຄວິດ-19) ມູນຄ່າປະມານ $30,000 ໃຫ້ແກ່ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ກະຊວງແຮງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກພະຍາດອັກ ເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລາໂລກສາຍພັນໃໝ່ (ໂຄວິດ-19) ດັ່ງກ່າວແມ່ນມອບໃຫ້ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານປົກປ້ອງເດັກໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ 12 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ລວມທັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງເປົ້າ ໝາຍຜູ້ທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນດັ່ງກ່າວແມ່ນພະນັກງານ, ຜູ້ດູແລເດັກ ໃນສະຖານທີ່ດູລເດັກທີ່ຂາດຜູ້ປົກຄອງດູແລຈໍານວນ 9 ແຫ່ງ ແລະ ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ສູນຮັບຕ້ອນຊົ່ວຄາວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ຈຸດພາກເໜືອ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

ການຈັດຊື້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ຄະນະກຳມະການຂອງອົງການຢູນິເຊັບທີ່ປະເທດອົດສະຕາລີ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ ຊຶ່ງລວມມີ ຜ້າອັດປາກທາງການແພດ ຈໍນວນ 46,400 ແຜ່ນ, ຖົງມື 46,200 ອັນ, ເຄື່ອງແທກອຸນນະພູມ ຈໍານວນ 236 ອັນ ແລະ ເຈວລ້າງມື ຈຳນວນ 940 ກ່ອງ. ອົງການຢູນິເຊັບແມ່ນໜຶ່ງໃນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີການຮ່ວມມືກັບລັດຖະ ບານ ສປປລາວ ມາເປັນເວລາຍາວນານ, ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈຳນວນດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາພະ ນັກງານທີ່ເຮັດວຽກສັງຄົມສົງເຄາະ ຮູ້ສຶກປອດໄພໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ, ການເຂົ້າເຖິງເດັກກຸ່ມສ່ຽງ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນແກ່ເຂົາເຈົ້າ, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນາງ ໃບຄໍາ ຂັດທິຍະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. 

“ອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກ ນ້ອຍ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເລີ່ມແຕ່ການກໍ່ຕັ້ງສູນ ໃນປີ 2005 ຈົນຮອດ ການທົດລອງນຳໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຈິດໃຈ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງກົດໝາຍ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຕົກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ”. ນັບຕັ້ງແຕ່ການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລາໂລກສາຍພັນໃໝ່ (ໂຄວິດ 19), ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານຈິດໃຈຫຼາຍເຖິງ 146 ກໍລະນີ, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ, ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໃນພິທີມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ. ການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລາໂລກສາຍພັນໃໝ່ (ໂຄວິດ 19) ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ຊີວິດຂອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການກັກກັນ, ການເຂົ້າໂຮງຮຽນແບບບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ການຈຳກັດການບໍລິການຫຼາຍດ້ານ ເຮັດໃຫ້ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ມີຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມສ່ຽງອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກສື່ອອນລາຍຕ່າງໆ.

“ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ແມ່ນຫມາກຫົວໃຈຂອງການປົກປ້ອງເດັກທີ່ຖືກກະທົບຈາກການຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຈາກບັນຫາປົກປ້ອງເດັກອື່ນໆ” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບີອາເຕ້ ດັດສ໌ເຕວ, ຮັກສາການຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. “ເຂົາເຈົ້າມີບົດບາດສຳຄັນໃນການກໍານົດຄວາມສ່ຽງ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າເດັກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດ, ຖືກເມີນເສີຍ ແລະ ຖືກທາລຸນ. ອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບ ລັດຖະ ບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປົກປ້ອງ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກສັງຄົມສົງເຄາະຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນວຽກ ງານຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການເດັກກຸ່ມສ່ຽງ ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລາໂລກສາຍພັນໃໝ່ (ໂຄວິດ 19)”, ທ່ານ ນາງ ບີອາເຕ້ ກ່າວເພີ່ມ

ອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກ ງານສັງຄົມສົງເຄາະເພີ່ມ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສັງຄົມ ໃນໄລຍະມີການລະບາດຂອງພະ ຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລາໂລກສາຍພັນໃໝ່ (ໂຄວິດ 19), ແລະ ສະຫນອງດ້ານງົບປະມານ, ເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄຫມ ລວມທັງການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ສຳຫຼັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ UNICEF’s agenda for action on the coronavirus.

ແຫຼ່ງຂ່າວມາຈາກ: ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈຳ ສປປລາວ