ກຸ່ມເເຮັກເກີ້ ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ຄົນໃນໂລກອອນລາຍຕັ້ງເເຕ່ດົນເເລ້ວ ພວກເຂົາມັກຈະຫາຊ່ອງວ່າງໃນລະບົບຄວາມປອດໄພ, ໂດຍການ ເເຮັກລະຫັດ, ຫາຈຸດອ່ອນຜ່ານຊ່ອງທາງໃນ ເເອັບພິເຄຊັນທີ່ດາວໂຫຼດມາ, ຫຼື ເວັບໄຊ ຫຼື ໂປຣເເກມຊອບແວ ທີ່ລັກລອບເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຫຼື ໃນບາງກໍລະນີ ເເມ່ນເຂົ້າທາງລະບົບຄອມພິວເຕີໂດຍກົງເລີຍ ຄືກັບແອັບພິເຄຊັນອື່ນໆທີ່ທ່ານໃຊ້, Facebook ກໍສາມາດເປັນເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມເເຮັກເກີ້ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົາສາມາດເເຮັກເຂົ້າລະບົບຂອງທ່ານໄດ້, ເຂົາຈະປ່ຽນຂໍ້ມູນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າຂອງບັນຊີເຂົ້າຄືນໄດ້ ເຊິ່ງຈະເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າກັງວົນໃຈຫຼາຍ.ຖ້າທ່ານຄິດວ່າໂຕເອງຖືກເເຮັກ, ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອກູ້ບັນຊີ ແລະກັບເຂົ້າລະບົບຄືນ. ຫຼັງຈາກທີ່ກັບເຂົ້າໄດ້ຄືນເເລ້ວ, ເເນະນຳໃຫ້ທ່ານປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີຂອງທ່ານໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີນີ້ ຜ່ານລະບົບປ້ອງກັນຂອງບັນຊີຍາກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.  ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ຖ້າຫາກຖືກເເຮັກ ເເລະ ພາຍຫຼັງທີ່ກູ້ບັນຊີຄືນໄດ້ມີດັ່ງນີ້:

ເເຈ້ງເລີຍ!

ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າ ບັນຊີຂອງທ່ານຄືນໄດ້, ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ເເຮັກເກີ້ ໄດ້ເຂົ້າໄປປ່ຽນຂໍ້ມູນການເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານທັງໝົດເເລ້ວ, ຖ້າສົງໄສວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບໂຕທ່ານແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປທີ່   https://www.facebook.com/hacked, ເເລ້ວເເຈ້ງບັນຊີຖືກເເຮັກ. Facebook ຈະຊ່ວຍກູ້ບັນຊີຂອງທ່ານຄືນ ໂດຍການຄົ້ນຫາບັນຊີຜ່ານ ອີເມວ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ ທີ່ໃຊ້ໃນການລົງທະບຽນບັນຊີນັ້ນໆ. ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ເປີດ ຕິດຕໍ່ເພື່ອນ ແລ້ວເກີດກໍລະນີທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າບັນຊີບໍ່ໄດ້ (Choose friends to contact if you get locked out)ໃນຕັ້ງຄ່າ, ທ່ານສາມາດເລືອກໃຊ້ ຟັງຊັນນີ້ ເພື່ອກູ້ບັນຊີທ່ານໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ໃນ ຟັງຊັນຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ, ທ່ານສາມາດເລືອກ ເພື່ອນ 3-5 ຄົນ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ສາມາດກັບເຂົ້າບັນຊີຄືນໄດ້.

ສຳລັບວິທີເປີດໃຊ້ຟັງຊັນນີ້, ໃຫ້ເລືອກ ລືມບັນຊີ?(Forgotten account?)ໃນໜ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເເລ້ວຄົ້ນຫາບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອນຂໍ້ມູນ ອີເມວ ຫຼື ເບີໂທທີ່ໃຊ້ໃນການລົງທະບຽນ. ຫຼັງຈາກທີ່ຊອກເຫັນເເລ້ວ ທ່ານສາມາດພິມຊື່ ຂອງເພື່ອນຄົນໜຶ່ງໃນ 3-5 ຄົນ ທີ່ເລືອກໄວ້ນັ້ນ, ເຊິ່ງຜູ້ນັ້ນຈະຖືກມີການເເຈ້ງເຕືອນ, ເເລະ ກໍຈະມີ ລິ້ງປະກົດຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາພຽງຜູ້ດຽວເຂົ້າໄດ້. ພາຍຫຼັງທີ່ເພື່ອນຜູ້ນັ້ນໄດ້ເຂົ້າ ລິ້ງເເລ້ວ, ເຂົາກໍຈະໄດ້ລະຫັດກູ້ບັນຊີຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍທ່ານກັບຄືນເຂົ້າບັນຊີໄດ້.

ປ່ຽນລະຫັດ

ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານສາມາດກູ້ບັນຊີຄືນໄດ້ສຳເລັດເເລ້ວ, ມັນຍິ່ງສຳຄັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີທ່ານ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານປ່ຽນລະຫັດເຂົ້າບັນຊີ ຫຼື ເປີດໃຊ້ ການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຜ່ານ 2 ຂັ້ນຕອນ (Two-factor authentication 2FA)  ໃນຄວາມປອດໄພ ເເລະ ການເຂົ້າລະບົບໃນ ການຕັ້ງຄ່າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, Facebook ກໍເເນະນໍາໃຫ້ລຶບ ເເອັບພິເຄຊັນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຂໍ້ມູນໃນບັນຊີ Facebook ຂອງທ່ານ ໂດຍ ການເຂົ້າໄປທີ່ ເເອັບ ເເລະ ເວັບໄຊ (Apps and Websites)ໃນການຕັ້ງຄ່າ ເເລະ ກວດເບິ່ງ ເເອັບທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເເລ້ວ ຫຼື ເເອັບທີ່ທ່ານບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ເເລ້ວລຶບອອກຈາກລາຍການ. ພວກເຮົາຍັງເເນະນຳ ໃຫ້ທ່ານເເຈ້ງເຕືອນເພື່ອນຂອງທ່ານໃນກໍລະນີທີ່ ບັນຊີຂອງທ່ານມີບັນຫາ ເເລະ ເເນະນຳບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໄປ link ຫຼື ໂພສທີ່ສົ່ງຫາເຂົາຈາກບັນຊີຂອງທ່ານໃນໄລຍະນັ້ນ ນອກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ ລົງທະບຽນ ເເຈ້ງເຕືອນຖ້າຫາກພົບເຫັນການເຂົ້າບັນຊີທີ່ຜິດປົກກະຕິ (Get alerts about unrecognized logins)ໃນໜ້າຄວາມປອດໄພ ເເລະ ການເຂົ້າສູ້ລະບົບໃນ ການຕັ້ງຄ່າ ຂອງບັນຊີ Facebook ຂອງທ່ານ. ຫຼັງເລືອກເເລ້ວ, Facebook ຈະມີການເເຈ້ງເຕືອນຫາກວ່າມີການເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ ຜ່ານອຸປະກອນ ຫຼື browserອື່ນທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນປະຈໍາ ເເລະ ຈະເເນະນຳຂັ້ນຕອນການເພີ່ມຄວາມຄຸ້ມກັນໃຫ້ເເກ່ບັນຊີຂອງທ່ານ.

ໃນເມື່ອມີຄົນ log-inເຂົ້າລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານຈາກ ທີ່ຢູ່ IP ທີ່ຕ່າງເກົ່າ ພ້ອມກັບໂຕທ່ານເອງ, Facebook ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດ ການກວດສອບທາງສັງຄົມ(Social Verification).ຮູບພາບຂອງໝູ່ສະນິດຈະປະກົດຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າບັນຊີນັ້ນຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງບັນຊີ ໂດຍການຈັບຄູ່ຊື່ຂອງເພື່ອນ ເເລະ ຮູບທີ່ສະແດງ. ເເຮັກເກີ້ຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ເເລະ ຈຸດອ່ອນຂອງລະບົບກໍເກີດຂຶ້ນພ້ອມວິວັດທະນາການ ຂອງການເຄື່ອນໄຫວໃນໂລກອອນລາຍ ໃນເເອັບພິເຄຊັນ ເເລະ ແພັດຟອມຕ່າງໆ ພ້ອມກັບ Facebook ອີກດ້ວຍ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຈຳເປັນໃຫ້ທ່ານຕ້ອງມີການລະມັດລະວັງ ເເລະ ເບິ່ງເເຍງຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເເລະ ເຂົ້າໃຈ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ຫາກວ່າບັນຊີຖືເເຮັກ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: Big blue)