ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2020 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດນໍ້າປຸຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ ຮ່າງແຜນຈັດສັນ-ຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າປຸຍຂຶ້ນຢ່າງເປັນເປັນທາງການ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນ ປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນຫລາຍ ຄໍາພູມີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ມີ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ກະ ຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພ້ອມພາກສ່ວນທີ່ກ້ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ພ້ອມກັນຮັບຟັງ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ເຂົ້າໃສ່ ບົດສຶກສາກົນໄກການເງິນຍືນຍົງ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນມໍລະດົກ ທາງທໍາມະຊາດອາຊຽນ, ຜົນການລົງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເຂດເມືອງພຽງ ແລະ ເມືອງປາກລາຍ, ຮູບແບບ ແລະ ທ່າແຮງດ້ານການຈັດສັນ ການທ່ອງທ່ຽວ ທາງທໍາມະຊາດ ເຂດປ່າສະຫງວນ, ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ ປຶກສາຫາລືຢູ່ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າປຸຍ, ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສະເໜີເຂດ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າປຸຍແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເຂດປ່າສະຫງວນພູຊຽງທອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ເຂົ້າເປັນອຸທິຍານມໍລະດົກ ທາງທໍາມະຊາດອາຊຽນ ຕາມໃບສະເໜີ ສະບັບເລກທີ 339/DOF, ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2019 ແລະ ໃບສະເໜີ ສະບັບເລກທີ 704/ DOF, ລົງວັນທີ 7 ກຸມພາ 2020 ແລະ ກໍານົດໃຫ້ເປັນເຂດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບ ສະໜູນດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການ ຈາກສູນຊີວະນາໆພັນອາຊຽນ.

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າປຸຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 164/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ຕຸລາ 1993 ມີເນື້ອໃນທັງໝົດ 191.200 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ ຄື: ເມືອງພຽງ, ເມືອງປາກລາຍ ແລະ ເມືອງທົ່ງມີໄຊ ເປັນເຂດທີ່ສໍາຄັນໃນການອານຸລັກສັດປ່າ ເປັນຕົ້ນ: ຊ້າງ, ເມີຍ, ເສືອຫລາຍຊະນິດ, ເຍືອງ, ໝີ, ທະນີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ມີປະຊາກອນຊ້າງຈໍານວນຫລາຍ ໃນບັນດາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດເຂດດຽວ ທີ່ຍັງມີທະນີມືຂາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີນົກ, ສັດມີນົມ, ສັດເລືອຄານຫລາຍກວ່າຮ້ອຍຊະນິດ ແລະ ມີໄມ້ຫລາຍຊະນິດທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຫາຍາກລະດັບໂລກ. ເພື່ອແນໃສ່ການປົກປັກ ຮັກສາຄຸນຄ່າ ດ້ານການອະນຸລັກ ກໍ່ຄື ພືດ ແລະ ສັດປ່າ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າປຸຍ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຫລາຍພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ ຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນອຸທິຍານ ມໍລະດົກອາຊຽນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຄຸນຄ່າຊີວະນາໆ ພັນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເກີດຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

Medialaos MMD (ແຫູ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)