ວັນທີ 4 ເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ກອງປະຊຸມຂົນຂວາຍຂໍການສະໜັບສະໜຸນກ່ຽວກັບວຽກງານການບໍລິການໃຫ້ວັກຊິນກັນພະຍາດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນມື້ນີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມສ້າງການຮ່ວມມືກັນໃນການແກ້ໄຂອັດຕາປົກຄຸມຂອງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະ ຍາດຕໍ່າ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຜົນກະທົບໂດຍການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜຸນຈາກຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນໃນວຽກງານການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ກອງປະຊຸມດ່ັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສູນກາງຊາວໝຸ່ມປະຕິວັດລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດແມ່ ແລະ ເດັກ.

“ວັກຊີນຊ່ວຍຊີວິດໄດ້ແຕ່ຍັງມີເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽວຕໍ່ການເຈັບເປັນ” ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຍັງສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ອັດຕາປົກຄຸມຂອງການໃຫ້ວັກຊີນໃນທົ່ວໂລກ ການລະບາດນີ້ຍັງໄດ້ກະທົບຕໍ່ການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນປະຈຳ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຕາມວຽກງານໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ”.

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍສຳລັບເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບ ໃຫ້ໄດ້ 95 ເປີ ເຊັນ “ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຂະແໜງການອື່ນໆ ນອກເໜືອຈາກຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມມື້ນີ້ແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງການຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນໄປຮອດໄປເຖິງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຢູ່ ສປປ ລາວ” ອັດຕາການປົກຄຸມການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດຕໍ່າ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງການພັດທະນາປະເທດຊາດໂດຍລວມ “ ເມື່ອເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງ ວັກຊີນມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການຢຸດຕິການເສຍຊີວິດໃນເດັກທີ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້”.

ທ່ານ ນາງ ເບຍເທ ແດດສໂທ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNICEF ປະຈຳ ສປປ ລາວ “ອົງການ UNICEF ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດແກ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຢູ່ໃນທຸກຊຸມຊົນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຫຼື ມີຄວາມທ້າທາຍກໍ່ຕາມ ພວກເຮົາຍຶດໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອເສີມສ້າງວຽກງານການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດໃນການຊອກຫາ ແລະ ໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີເດັກ ນ້ອຍຜູ້ໃດຖືກປະລະ”.

ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງກຸ່ມເຮັດວຽກວິຊາການສະເພາະດ້ານການສື່ສານ (Communication Technical Working Group) ຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍວຽກງານການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວປະກອບມີສະມາຊິກຈາກຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນສາທາລະນະສຸກ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.  ໂດຍການນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການທີ່ມີຢູ່, ກຸ່ມນີ້ຈະຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອປັບປຸງການສື່ສານ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການໃນທຸກຂັ້ນ.