(ພາບປະກອບ)

ຜົນຂອງການສຳຫລວດ ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງ ຮັບໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງ ການດຳເນີນທຸລະກິດຄົວເຮືອນ, ການຄິດໄລ່ລວມຍອດ ຜະ ລິດຕະພັນພາຍໃນ ໃນດ້ານລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການຜະລິດ ເພື່ອຕີລາຄາລະດັບ ການດຳລົງຊີວິດ ຄວາມ ຢູ່ດີກິນດີຂອງປະຊາຊົນ, ກະຜະລິດ, ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ, ການເຂົ້າເຖິງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສັງຄົມ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂະບວນການພັດທະ ນາ.

ອີງຕາມຜົນການສຳຫລວດ ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ຄັ້ງທີ 6 ເຜີຍແຜ່ໃນອາທິດຜ່ານມາລະບຸວ່າ: ຈຳນວນຄົວເຮືອນໃນ ສປປ ລາວ ທັງໝົດ ມີປະມານ 1.274.000 ຄົວເຮືອນ ແລະ ມີຂະໜາດຂອງຄົວເຮືອນ ສະເລ່ຍແມ່ນ 4,7 ຄົນ/ຄົວເຮືອນ, ເຊິ່ງຫລຸດລົງຈາກ 5,2 ຄົນ/ຄົວເຮືອນ ໃນປີ 2012/2013. ການຊົມໃຊ້ຕໍ່ເດືອນ ຂອງຄົວເຮືອນຄົນລາວ ຢູ່ໃນລະດັບ 2,63 ລ້ານກີບ, ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2,05 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2012/2013, ໃນນັ້ນການຊົມໃຊ້ ໃນໝວດສະບຽງອາຫານ ຍັງກວມອັດຕາສ່ວນສູງ ຄື 73,6%. ການເຂົ້າເຖິງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສັງຄົມ ເຫັນວ່າ ບ້ານທີ່ສາມາດ ນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງໃນລະດູແລ້ງ ກວມເອົາ 93,8%, ບ້ານທີ່ສາມາເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໃນລະດູຝົນ 80%, ບ້ານທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ກວມເອົາ 89,5% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ. ສຳລັບການເຂົ້າເຖິງ ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງ ພົນລະເມືອງທີ່ມີນ້ຳສະອາດ ໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນບ້ານມີປະມານ 90,6%, ການເຂົ້າເຖິງ ສຸຂະອະນາໄມແມ່ນດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຍັງເຫລືອພຽງແຕ່ 19,6% ຂອງພົນລະເມືອງ ທັງໝົດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີວິດຖ່າຍ. ການເຂົ້າເຖິງບໍລິການ ດ້ານການສຶກສາ ເຫັນວ່າ 82,9% ຂອງບ້ານທັງໝົດແມ່ນມີໂຮງຮຽນປະຖົມ, ຂະນະດຽວກັນ ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ສຸດທິຂອງເດັກ 6-10 ປີ ແມ່ນຫລຸດລົງພຽງເລັກນ້ອຍ. ການຜະລິດຂອງຄົວເຮືອນ ເຫັນວ່າ ຄົວເຮືອນທີ່ຜະລິດກະສິກຳ ມີອັດຕາສ່ວນ 55,8% ແລະ ຄົວເຮືອນທີ່ເຮັດທຸລະກິດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳກວມເອົາ 15,5% ເຊິ່ງຫລຸດລົງຈາກຜົນ ການສຳຫລວດໃນປີ 2012/2013. ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍລວມເຫັນວ່າ ການນຳໃຊ້ເວລາເຮັດກິດຈະກຳ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບແມ່ນ 4,6 ຊົ່ວໂມງ/ມື້, ເຮັດວຽກກະສິກໍາ 2 ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫລືອ ແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັກ ຜ່ອນ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ.

ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນ ກໍຄື ອັດຕາສ່ວນສະບຽງ ອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃນເວລາດຽວກັນ ການບໍລິ ໂພກຜະລິດຕະພັນ ຂອງຕົນເອງຫລຸດລົງ ເຊິ່ງອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຶດຕິກຳຂອງພົນລະເມືອງລາວ ມີການປ່ຽນແປງຈາກຜະລິດເອງ ໄປສູ່ການຊື້ອາຫານຈາກ ທາງນອກຫລາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຕ້ອງວິເຄາະເລິກເຖິງ ສະພາບລາຍຮັບ ແລະ ການຜະລິດເພື່ອກຸ້ມກິນ.    ຂະນະດຽວກັນ ເຫັນວ່າອັດຕາຄວາມທຸກຍາກລະດັບຊາດ ຫລຸດລົງເຫລືອພຽງ 18,3% ຈາກ 23,2% ໃນປີ 2012/2013, ເຊິ່ງຄາດຄະເນ ເປັນຈໍານວນຄົນທຸກຍາກ ທັງໝົດໃນປີ 2018/2019 ປະມານ 1,29 ລ້ານຄົນ ແລະ ຈຳນວນຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ປະມານ 201.000 ຄົວເຮືອນ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)