7 ວິທີເຮັດໃຫ້ເປັນເສດຖີຢ່າງໄວວາ

  1. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຄວາມສຳເລັດໄວ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ
  2. ຈັບຈອງເປົ້າໝາຍທຸກມື້
  3. ໃຊ້ໜ້ອຍກ່ອນທີ່ຫາມາໄດ້
  4. ສ້າງຄຸນຄ່າກັບວຽກທີ່ເຮັດ
  5. ບໍ່ທໍ້ແທ້ເຖີງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ
  6. ເຂົ້າໃຈບັນຫາ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ
  7. ເປັນຄົນໃຈກວ້າງຂວາງ ແລະ ບໍ່ເຫັນແກ່ໂຕ