9 ວິທີເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບຝັນດີ

  • ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງໜ້ອຍ 30 ນາທີ ໃນຕອນແລງ 4-6 ຊົ່ວໂມງກ່ອນນອນ
  • ກິນກ້ວຍຫອມ ເພາະມີສານເຊໂຣໂທນິນ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄຽດໄດ້
  • ຫຼີກລ່ຽງອາຫານໜັກ, ອາຫານເຜັດ, ອາຫານລົດຫວານຫຼາຍ ກ່ອນເຂົ້ານອນ 4 ຊົ່ວໂມງ
  • ຫຼີກລ່ຽງການດື່ມກາເຟ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມແອລກໍຮໍ
  • ບໍ່ສູບຢາ ເພາະມີສານນິໂຄຕີນ ເຮັດໃຫ້ຫຼັບຍາກ
  • ຈັດຫ້ອງນອນໃຫ້ເປັນລະບຽບເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດເຮັດໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ
  • ຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ບໍ່ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ກະຕຸ້ນຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງ
  • ເຂົ້ານອນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 7-9 ໂມງ
  • ເຂົ້ານອນເມື່ອພ້ອມ ຄືເມື່ອຮູ້ສຶກຢາກນອນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມຕືງຄຽດ