ວິທີການປັບຕົວຊີວິດໃນຊ່ວງໄລຍະໂຄວິດ-19 ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

  1. ລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງທຸກໆ ມື້
  2. ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ຖີ້ມໃນຖັງຂ້າເຊື້ອ
  3. ລ້າງມືເລື້ອຍໆ
  4. ກິນຮ້ອນ  ແລະ ໃຊ້ຮ້ອນ
  5. ຢູ່ຫ່າງກັນ 1-2 ແມັດ
  6. ງົດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ
  7. ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານສື່ອອນລາຍ
  8. ເມື່ອຮອດເຮືອນຄວນລ້າງມື ອາບນໍ້າ ປ່ຽນເສື້ອຜ້າທັນທີ