ມີເດຍລາວແຂວງສາລະວັນ ຂ່າວພາບ: ວິໄລວອນ ສິດທິໄຊ ຊາວກະສິກອນແຂວງສາລະວັນ ສຸມໃສ່, ຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງ ແລະ ພຶດຜັກຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນຂະບວນ ເຊີ່ງຫຼາຍທ້ອງຖີ່ນ ກໍ່ໄດ້ສຳເລັດການເກັບກ່ຽວ ແລະ ເຂດບາງບ້ານບາງເມືອງ ກໍ່ໄດ້ເລີ່ມລົງມືໄຖນາຮຸດ, ຕົກກ້າ ເພື່ອກຽມເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຜະລິດເຂົ້ານາປີ ແລະ ປູກພຶດຕາມລະດູຝົນ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງ ໄດ້ແລ້ວ 85%, ພຶດລະດູແລ້ງສຳເລັດ 100%.

ຕາມບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງປູກຝັງ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງສາລະວັນ ກ່ຽວກັບແຜນການຜະລິດລະດູແລ້ງ ປີ 2021 ມີທັງໝົດ 19.223 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນແຜນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ 14.100 ເຮັກຕາ ແລະ ປູກພຶດ 5.123 ເຮັກຕາ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ສາມາດປູກເຂົ້ານາແຊງໄດ້ 13.440 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 95% ຫຼຸດຄາດໝາຍ ແລະ ປູກພຶດລະດູແລ້ງ ບັນລຸ 5.985 ເຮັກຕາ ລື່ນແຜນ 17%. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໄດ້ 11.446 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 85% ໃນທົ່ວແຂວງ ຜົນຜະລິດທີ່ເກັບໄດ້ 52.068 ໂຕນ ສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບ 4,5 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ (ໂດຍມີນາດຳ, ນາຫວ່ານ ແລະ ຢອດ), ສຳລັບພຶດລະດູແລ້ງ ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດສຳເລັດ 100% ບັນລຸໄດ້ 43.270 ໂຕນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບເຕັກນິກ ໃນການປູກ ຕາມຫຼັກການ, ວິຊາການ ເປັນຕົ້ນ: ການກະກຽມດິນຕົກກ້າ, ປັກດຳ, ບົວລະບັດຮັກສາ-ໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ເກັບກ່ຽວ, ຕິດຕາມ-ສຳຫຼວດສັດຕູພຶດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃນແຕ່ລະເຂດ, ທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດໃຫ້ຜົນຜະລິດ ໄດ້ຮັບຜົນສູງ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ໄດ້ສ້າງແຜນກະກຽມມາດຕະການຕ້ານ-ຖ້ວມ ເປັນຕົ້ນ: ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄືນລະບົບຊົນລະປະທານ, ອຸປະກອນຈັກສູບນ້ຳ, ແນວພັນເຂົ້າ-ພຶດ ແລະອື່ນໆ.