ມະເຮັງທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດອັນດັບ 3 ແມ່ນໃນຜູ້ຊາຍ ແລະ ອັນດັບ 4 ແມ່ນໃນບັນດາຜູ້ຍິງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່.ທ່ານຮູ້ ຫຼື ​ບໍ່? ມະເຮັງທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດອັນດັບ 3 ແມ່ນຜູ້ຊາຍ ແລະ ອັນດັບ 4 ພົບວ່າ 30-40% ຂອງຄົນເຈັບ ທີ່ເປັນພະຍາດມະເຮັງ ຊື່ງໄດ້ແຜ່ລາມໄປຫາຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງ ຫຼື ອະໄວຍະວະອື່ນໆ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນສັງເກດອາການ ແລະ ກວດຫາສາເຫດພະຍາດມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ເພາະເມື່ອເຖີງເວລາອາຍຸທີ່ເໝາະຈະພົບເປັນຕີ່ງເນື້ອ ຄວນຕັດອອກເພື່ອປ້ອງກັນມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ນອກຈາກນີ້ຖ້າພົບວ່າເປັນມະເຮັງ ນັ້ນກໍ່ໝາຍເຖີງວ່າເລີ່ມຕົ້ນເປັນພະຍາດ ເຊິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປິ່ນປົວຫາຍດີແມ່ນສູງ.

ສັນຍານເຕືອນມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ດັ່ງນີ້:

  • ຖ່າຍຜິດປົກກະຕິ: ຈະຖ່າຍເປັນເລືອດ
  • ອາການຈືດ
  • ເປັນກ້ອນບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ
  • ລຳໄສ້ຕັນ: ເຈັບທ້ອງ ແລະ ທ້ອງເບັງ

ສ່ວນຫຼາຍຈະພົບຄົນເຈັບຢູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸ 60-70 ປີ ສະເລ່ຍ 50% ຖ້າເປັນກຳມະພັນຄົນໃນຄອບຄົວຈະສ່ຽງເປັນພະຍາດມະເຮັງສູງ.