ຄືດັ່ງພວກເຮົາຮູ້ມາດຕະການປິດບ້ານ-ປິດເມືອງ (Lock Down) ຈະສືບຕໍ່ໄປອີກຈົນເຖີງວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2021 ສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າໃຈສອງແຈ້ງການ ທີ່ສຳຄັນອອກໃນມື້ດຽວກັນຄືວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2021 ນັ້ນຄືແຈ້ງການເລກທີ 528/ຫສນຍ ແລະ ແຈ້ງການເລກທີ 532/ຫສນຍ ເຊີ່ງລ້ວນແຕ່ອອກຈາກຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ໃນແຈ້ງການ ເລກທີ 528 ນັ້ນຕ້ອງກຳໃຫ້ໄດ້ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມມີ 8 ຂໍ້ ໃນນີ້ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ເພີ່ນມີການແບ່ງເຂດແດງ; ເຂດເຫຼືອງ ແລະ ເຂດຂຽວ. ອັນທີສອງແມ່ນມາດຕະການຜ່ອນຜັນໂດຍເພີ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ພາຍໃນທ້ອງຖີ່ນຕົນໄດ້ປົກກະຕິບ່ອນທີ່ບໍ່ມີພະຍາດລະບາດ.

ສ່ວນແຈ້ງການເລກທີ 532 ນັ້ນເພີ່ນໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ເຊີ່ງລວມມີດ້ານນະໂຍບາຍ 4 ຂໍ້ ແລະ ດ້ານມາດຕະການ 10 ຂໍ້. ໃນດ້ານນະໂຍບາຍນີ້ ເລື່ອງທີ່ຄົນອາໃສຢູ່ຕາມຕົວເມືອງສົນໃຈ ເຊັ່ນວ່າ: ການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາໃນສາມເດືອນ (ເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ 2021); ການເລື່ອນຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງໄປຮອດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021; ການຫຼຸດຄ່າບໍລິການນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄ່າເກັບຂີ້ເຫຍື່ອ… ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຜູ້ຂຽນຄິດວ່າທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ ແລະ ກຳໃຫ້ໄດ້ທັງສອງແຈ້ງການນີ້ ເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ທັງເຂົ້າໃຈແນວທາງປະຕິບັດທີ່ຂັ້ນເທີງວາງອອກ.

ທິດດີ