ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ ຂ່າວ:ພຸດທະສອນ
ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ເຈົ້າແຂວງ-ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກອງປະຊຸມາະຫຼຸບວຽກງານຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ, ຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກຂັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍບັນຫາໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຢູ່ແຂວງເຊກອງ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ, ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ໄປຕາມແຜນບູລິມະສິດ, ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມີການຕິດ-ຕາມກວດກາຢ່າງເປັນລະບົບ ຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ແຂວງເຊກອງ.

ພ້ອມນີ້ ໃຫ້ຂຽນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ ຫາກຕິດພັນກັບເມືອງໃດ?, ຂະແໜງການໃດ? ຕ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນນັ້ນຮັບຮູ້ ແລະເປັນເອກະພາບນໍາ, ການຈັດລຽງບູລິມະສິດກ່ອນເອົາເຂົ້າແຜນ ແລະການປະເມີນໂຄງການ ຕ້ອງມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງແຂວງ ແລະເມືອງ ມອບສິດອໍານາດໃນການບໍລິຫານ-ຈັດການຢ່າງເປັນລະບົບ ໃຫ້ຂັ້ນເມືອງ ຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການທີ່ຈໍາເປັນ ເອົາເຂົ້າແຜນ ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ປະຊາຊົນພົ້ນທຸກ; ໃຫ້ມີການຕິດຕາມກວດກາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ກວດກາການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໄປຕາມກົດໝາຍ (ແກ່ຍາວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດົນເກີນໄປ),ການລົງທຶນໃສ່ໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ຈໍາເປັນແທ້ໆ ເລັ່ງໃສ່ໂຄງການ ຊໍາລະໜີ້ໂຄງການທີ່ສະພາຮັບຮອງແລ້ວ ແຕ່ມູນຄ່າຄ້າງຊໍາລະຍັງສູງ ທັງຮັບປະກັນຕາມທິດປະຢັດມັດທະຍັດ, ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ້ອງເຄົາລົບການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ການສະເໜີໃຫ້ສະພາຮັບຮອງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ຕາມຄວາມສາມາດທາງດ້ານງົບປະມານ-ດ້ານແຫຼ່ງທຶນ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມທິດສາມສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ກົນໄກການປະມູນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ການກວດກາປະເມີນຜົນໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກວດກາປົກກະຕິ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນແຕ່ລະຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຄະນະກໍາມະການ ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດການກວດກາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ, ໂປ່ງໃສ ຈົນກວ່າຈະມີການມອບ-ຮັບໂຄງການ.

ນອກນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນຕໍ່ກອງເລຂາ ຄະນະຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ້ອງເປັນໃຈກາງໃນການຄຸ້ມຄອງການສ້າງແຜນ, ການຈັດລຽງບູລິມະສິດ, ການສະເໜີໃຫ້ສະພາຮັບຮອງ, ການປະເມີນ, ການມອບ-ຮັບໂຄງການ, ການຊໍາລະສະສາງງົບປະມານ, ຕ້ອງມີການສ່ອງແສງລາຍງານເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ; ສໍາລັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ກວດກາຄືນຕໍ່ຜູລະເມີດ; ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງແຂງແຮງ, ຕິດພັນກັບການສ້າງເວັບໄຊ໌, ເອົາໃສ່ກົນໄກປະຊຸມ ເພື່ອກວດກາປະເມີວຽກງານເປັນປະຈໍາ, ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ; ໂຄງການທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ໃຫ້ສຸມໃສ່ຄຸ້ມຄອງຊີ້ນໍາໃຫ້ມີການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດຕາມເເເວລາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.