ມີເດຍລາວແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງຫ້ອງກາຂ່າວ: ພູມມາ ຖວທ ເມືອງເມິງນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເມິງ ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021ນີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນຊາວກະສິກອນໄຮ່ນາ ເມືອງເມິງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພວມສຸມໃສ່ປູກພືດລະດູປີຢ່າງເປັນຂະບວນ ແລະ ທັນກັບລະດູການ ເນື່ອງຈາກດິນຟ້າອາກາດອຳນວຍຄວາມສະດວກ ມີຝົນຕົກແຕ່ຫົວປີ,ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າເຊັ່ນ: ມັນຕົ້ນ, ຫມາກນ້ຳມັນ, ຫມາກແຫນ່ງ, ຫມາກເດືອຍ ລວມເນື້ອທີ່ທັງຫມົດ 28,55 ຮຕ,ໄຮ່ຫມູນວຽນ 430,24 ຮຕ, ພືດສະບຽງອາຫານ: ຖົ່ວດິນ, ສາລີຫວານ, ພືດຜັກ, ຕະກຸນຖົ່ວ, ຫົວຂ່າ, ເຜືອກ -ມັນ, ຫມາກເຜັດ, ຫມາກເຂືອ, ຂີງ, ສາລີແຂງ ລວມເນື້ອທີ່ທັງຫມົດ 58,2 ຮຕ,

ເຂົ້ານາປີປັດຈຸບັນການຕົກກ້າ ແລະ ກຽມພື້ນທີ່ກວມເອົາ 90% ຂອງພື້ນທີ່ທັງຫມົດ, ບາງພື້ນທີ ທີ່ມີຊົນລະປະທານສະດວກແມ່ນພວມກຳລັງລົງມືຄາດໄຖ ແລະ ສາມາດປັກດຳແລ້ວຈຳນວນຫນຶ່ງ, ຕາມການລາຍງານຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ນາທັງຫມົດ 1,520,02 ຮຕ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີບາງພື້ນທີ່ທີ່ຊົນລະປະທານບໍ່ຮອດແມ່ນລໍຖ້ານ້ຳຝົນ ແລະ ຢູ່ໃນຊັ້ນຕອນການສຳຫຼວດຂອງວິຊາການ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດນາປູກເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການຄາດຫມາຍທີ່ທາງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງກຳລັງນົດໄວ້.