ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 015/ສພກ.ນວ ລົງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2021 ເງື່ອນໄຂການອະນຸຍາດເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ຫາ 04 ກໍລະກົດ 2021 ຊື່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: