ກວດເບີ່ງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງບັນຊີຜູ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວນັ້ນ

ກວດວັນທີ ເວລາ ຂ່າວເພື່ອປ້ອງກັນການນຳຂ່າວເກົ່າມາເລົ່າຄືນໃໝ່

ອ່ານເນື້ອໃນຂ່າວຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປຽບທຽບເນື້ອໃນຂ່າວຈາກແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື

ບໍ່ຄວນອ່ານສະເພາະຫົວຂໍ້ຂ່າວ

ກວດເບີ່ງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນບົດຄວາມ

ກວດເບີ່ງເນື້ອໃນຂ່າວ ຫຼື ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ຖືກອ້າງອີງ

ປະເມີນຄວາມເຊື່ອເກົ່າຂອງຕົນ  

ສອບຖາມຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຢືນຢັນເນື້ອໃນຂ່າວວ່າແມ່ນຄວາມຈີງ