ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ກອງປະຊຸມຊີ້ແຈງ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ຂອງ 02 ເມືອງໄຊບົວທອງ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກກະຊວງກະສິກຳ ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການ ບັນເທົາທຸກ ກາໂຕຼລິກ CRS ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-23 ມິຖຸນາ 2021 ໂດຍທ່ານ ປອ. ແກ້ວອຸດອນ ບຸດສິງຂອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ, ມີບັນດາພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ຄະນະການນຳຂັ້ນເມືອງ, ອົງການ CRS ແລະ ບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທັງ 02 ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ວັດວິສາ ແກ້ວສາລີວົງ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ CRS (Catholic Rilief Services) ໄດ້ກ່າວວ່າ: ອົງການ CRS ແມ່ນອົງການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 100 ກວ່າປະເທດໃນທົ່ວໂລກ. ສຳລັບຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນປີ 1994 ໃນນີ້ແຂວງຄຳມ່ວນກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 12 ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໂຄງການໄດ້ເຂົ້າມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍມີໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ 05 ປີ (2021-2025) ດ້ວຍງົບປະມານທັງໝົດ 5,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍມີ 04 ເມືອງທີ່ນອນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຄື: ເມືອງມະຫາໄຊ, ຍົມມະລາດ, ໄຊບົວທອງ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ ກວມເອົາໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມຈຳນວນ 179 ແຫ່ງ.

ໃນນັ້ນເມືອງໄຊບົວທອງ 30 ແຫ່ງ, ບົວລະພາ 80 ແຫ່ງ, ມະຫາໄຊ 35 ແຫ່ງ ແລະ ຍົມມະລາດ 34 ແຫ່ງ. ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອປັບປຸງການຮຽນຮູ້ໜັງສືຂອງເດັກໃນໄວຮຽນ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳການສ້າງມູນອ່ານ, ການແຈກຢາຍອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືການຮຽນຮູ້, ສ້າງກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ໜັງສື, ການຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ສ້າງຄວາມຕັ້ງໃຈຮຽນ ແລະ ການຂຶ້ນຫ້ອງຮຽນ ໂດຍການສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ສ້າງສວນຄົວໂຮງຮຽນ, ສາງເກັບມ້ຽນອາຫານ, ເຮືອນຄົວ, ໂຮງຮັບປະທານອາຫານ, ການລະດົມຊຸມຊົນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ລວມເຖິງການປັບປຸງດ້ານນຳ້, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພິບານ.


ພ້ອມດຽວກັນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນລົງເລິກເຖິງບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.


ໂອກາດດຽວກັນ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ກໍ່ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສືບຕໍ່ຮ່ວມກັນວາງແຜນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວປະສົບຜົນສຳເລັດ, ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າການໃຫ້ກັບອຳນາດການປົກຄອງ, ໂຮງຮຽນ ກໍ່ຄືຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູ-ອາຈານ ໃນການນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານ ຍາມໃດກໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາ, ຖືເອົາຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນເປັນໝາກຫົວໃຈໃນການຮັບປະກັນ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ, ສຸມທຸກກຳລັງແຮງ ແລະ ທຶນຮອນ, ມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເຂົ້າໃນ ວຽກງານສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຕິດພັນກັບບັນດາແຜນງານ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ 09 ແຜນງານຂອງຂະແໜງສຶກສາ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນວຽກງານອາຫານທ່ຽງ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ໄປພ້ອມກັນກັບການປະຕິບັດ 05 ຫຼັກມູນການສຶກສາ ແລະ 03 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ.