ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮ່ວມກັບອົງການແຮງງານສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາມຝ່າຍເພື່ອທົບທວນການປະສານງານ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແນະນຳຂອງຄະນະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານມາດຕະຖານແຮງງານສາກົນກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາເລກທີ 182 ແລະ ຜ່ານຮ່າງ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການນໍາໃຊ້ແຮງງານເດັກ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າສຳລັບໄວໜຸ່ມ ຂອງ ສປປ ລາວ (ສະບັບທີ2)ໄລຍະ 2021-2025/2030, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-16 ກໍລະກົດ ທີ່ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ   ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເຊິ່ງມີ ຜູ້ປະສານງານອົງການແຮງງານສາກົນ ປະຈໍາ ສປປລາວ ແລະ ຄະນະປະສານງານຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

          ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂໍ້ມູນຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະວຽກທີ່ຕິດພັນກັບ ຂໍ້ແນະນໍາທີ່ ຄະນະກຳມະມະການມາດຕະຖານແຮງງານສາກົນກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາ 182, ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຈຸດ ປະສົງ, ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ, ບັນດາກິດຈະກໍາ, ບັນດາຕົວຊີ້ວັດ, ງົບປະມານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຕົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ແຜນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການນໍາໃຊ້ແຮງງານເດັກ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າສຳລັບໄວໜຸ່ມໄລຍະ 2021-2025/2030 (ສະບັບທີ2) ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນທີ່ສາ ມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້. 

          ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອນຳໄປສູ່ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສາ ກົນແມ່ນວຽກຫນຶ່ງທີ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຖືເປັນບູລິມະສິດໃນຜ່ານມາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນຕໍ່ຫນ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປົ້າຫມາຍທີ 8 ຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນໜຶ່ງຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກຳນົດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະ ຂໍ້ 8.7 ກ່ຽວກັບການລົບລ້າງ ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ແຮງງານເດັກກໍຖືເປັນບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກຳນົດແຜນ ເພື່ອບັນລຸໃຫ້ໄດ້ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ສັງ ຄົມທັງພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ວ່າ ຜູ້ອອກແຮງງານ ລາວໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການຖືກບັງຄັບ, ການຖືກຄ້າຂາຍແຮງງານ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ລາວບໍ່ຕົກເຂົ້າ ສູ່ການເປັນແຮງງານເດັກໄດ້ແບບຖາວອນ.

          ໃນໄລຍະຜ່ານມາກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຕິດຕາມ, ຊີ້ນຳ, ຊອກຫາ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ລົບລ້າງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ ສະບັບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານໃນປີ 2014 ເຮັດໃຫ້ ຫຼາຍຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານສາມາດບັນລຸໄດ້ເຊັ່ນ: ສາມາດສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ດ້ານແຮງງານ ເດັກໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ການບັງຄັບ ໃຊ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບແຮງງານເດັກ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ສ້າງຂອດການປະສານງານກັບຜູ້ມີສ່ວນ ຮ່ວມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ນິຕິກຳໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຂື້ນໃຫມ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດໝາຍດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ປັບປຸງລະດັບການສຶກສາພາກບັງຄັບຂອງປະເທດ ຈາກປະຖົມສຶກສາມາເປັນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຊຶ່ງສາ ມາດເຮັດໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸເຂົ້າໂຮງຮຽນໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນຫຼາຍຂື້ນ,ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕົກເປັນແຮງງານເດັກໄດ້ເທື່ອລະກ້າວ.