ມີເດຍລາວແຂວງບໍ່ແກ້ວ ບົດສັ້ນ: ເງິນຫຼົງ ຈິດພູວົງ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາຂວັນ “ຍົກສູງຄວາມສາມາດ, ບົດ ບາດການນໍາພາຂອງພັກ ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ,ໃນການເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ຄວາມສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນ,ສ້າງການຫັນປ່ຽນໃໝ່ທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມທິດ ສີຂຽວ ຍືນຍົງ” ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ການເມືອງ ທີ່ປະຊາຊົນມອບໝາຍໃຫ້.ອົງຄະນະພັກແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ແຕ່ລະດ້ານ ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ (2021-2025) ດ້ານການຜະລິດເຂົ້າຈະສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 385.550 ໂຕນ; ການຜະລິດສິນຄ້າສົ່ງອອກ ໃຫ້ໄດ້ 196.608 ໂຕນ ແລະ ໝາກກ້ວຍຫອມໃຫ້ໄດ້ 978.400 ໂຕນ, ຢາງພາລາ 114.900 ໂຕນ.

ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດເອົາເຂດພັດທະນາກະສິກໍາ ຕາມທ່າແຮງ ຄວາມອາດສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ທາງດ້ານທໍາມະຊາດ ໃຫ້ເປັນພື້ນຖານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ສຸມໃສ່ການຜະລິດຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງ ໄດ້ກໍານົດເອົາເຂດທົ່ງພຽງ (ທົ່ງງົວແດງ, ທົ່ງພ້າວຫ້າວ, ທົ່ງຜາອຸດົມ, ທົ່ງສິນອຸດົມ),ເຂດທົ່ງພຽງນ້ອຍ: ຈຽງຕອງ-ກ້ອນຕື່ນ, ນ້ຳຍູ້-ນ້ຳຄາ, ນ້ຳເມິງ-ຜາດຳ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງນ້ອຍ ຕາມລ້ອງຮ່ອມພູ; ສຸມໃສ່ການ ປູກເຂົ້າ, ໝາກເດືອຍ, ໝາກງາ, ໝາກອຶ, ມັນຕົ້ນ-ມັນດ້າງ, ໝາກໂມ, ປູກພືດຕະກູນຖົ່ວ, ພືດລົ້ມລຸກ, ພືດຜັກຕ່າງໆ, ລ້ຽງສັດນ້ອຍ ແລະ ປາ ໂດຍການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ,ເປັນຟາມ.ເຂດພູດອຍ ແມ່ນສຸມໃສ່ລ້ຽງງົວ, ຄວາຍ ຕິດພັນກັບການປູກຫຍ້າ ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍແສດ ເມືອງຜາອຸດົມ,ພູສະແຖນ ເມືອງປາກທາ, ເຂດນໍ້າຍູ້ ເມືອງເມິງ.ເພື່ອສະໜອງພາຍໃນ ແນໃສ່ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານກັບທີ່ ໃຫ້ກຸ້ມກິນ ແລະ ສົ່ງອອກ.

ວຽກງານປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຕິດພັນກັບການຟື້ນຟູປ່າ, ສົ່ງເສີມການປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຊະນິດ ເປັນຕົ້ນ: ປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ,ໄມ້ປະດັບ ແລະ ໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ກວມ70%.ໃນນັ້ນ, ໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປູກຫວາຍ ຢູ່ເຂດປ່າຜະລິດຂອງບ້ານ ແລະ ສຸມໃສ່ເນື້ອທີ່ໄຮ່ ດ້ວຍການຫັນມາປູກຕົ້ນແຂມ; ເພື່ອສົ່ງເສີມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ,ຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ:ໂຮງງານຂ້າສັດຄົບວົງຈອນ,ໂຮງງານສີເຂົ້າທັນສະໄໝ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງອາຫານເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ,ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ອື່ນໆ.

ສົ່ງເສີມການປູກຊາ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນຊາທໍາມະຊາດ ຢູ່ເຂດເມືອງເມິງ ໂດຍຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວໃນເຊີງອານຸລັກ,ປຸງແຕ່ງແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນຊາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ(ODOP) ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງ ໃຫ້ເຕີບໂຕຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ “ເຊັ່ນວ່າ: ການຜະລິດພືດຜັກ,ເຂົ້າ,ໝາກໄມ້ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຕິດພັບກັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາທັນສະໄໝ,ການບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບສ່ວນສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແກ່ປະ ຊາຊົນ ກາຍເປັນຕ່ອງໂສ້ໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ໃຫ້ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວ,ການລົງສໍາຫຼວດເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳ 1ແຫ່ງ ຢູ່ບ້ານດ່ານຖິ່ນ; ພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ,ຂະໜາດກາງ(SME)ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ດ້ວຍການຍົກລະດັບດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ,ເຂົ້າເຖິງການຕະຫຼາດ,ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ,ດ້ານເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະກຳພູມປັນຍາ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ຕິດກາໝາຍສິນຄ້າ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນເຂດ ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກຳ;ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າສິນຄ້າສົ່ງອອກບັນລຸ 8% ຕໍ່ປີ ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ, ຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງເພີ່ມຂຶ້້ນ 7,5% ຕໍ່ປີ, ມູນຄ່າສິນຄ້າຜ່ານແດນ ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 4% ຕໍ່ປີ ແລະ ມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ຕໍ່ປີ


ເພື່ດເຮັດໃຫ້ແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດໄດ້ນັ້ນ,ຄະນະພັກ,ຄະນະນຳ,ອົງການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ເປັນເຈົ້າການກຳແໜ້ນທັດສະນະ, ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແຜນພັດທະນາ,ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ກໍຄື ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນທີ່ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ສູນກາງພັກ, ມະຕິ VI ຂອງແຂວງວາງອອກ ເພື່ອຫັນເປັນແຜນການ, ແຜນງານ,ໂຄງການອັນລະອຽດ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ, ເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ້ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມມີຄວາມຕື່ນຕົວສູງ,ມີຄວາມສາ ມັກຄີເປັນເອກະພາບ,ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ,ກຸ່ມການຜະລິດຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການລົງທຶນ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ການປູກຝັງລ້ຽງສັດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ຜ່ານການນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ້ອງມີການສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ,ການຕິດຕາມ,ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ ຖ້າພົບເຫັນມີບັນຫາຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂໃຫ້ທັນການ ເພື່ອແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ແຜນວຽກແຕ່ລະດ້ານດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ ມີປະສິດທິພາບ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແນ່ໃສ່ສືບຕໍ່ພັດທະນາແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊິວິດ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ມີຄວາມຮັ່ງມີ ຜາສຸກ ແລະ ນຳເອົາຄວາມຢູ່ດີກິນດີທີ່ແທ້ຈິງ ມາສູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຊາວແຂວງບໍ່ແກ້ວ.