ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ​ (ສຕຟງ)ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ແລະຊ່ວຍວຽກໃຫ້ແກ່ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ(ຄຕຟງ) ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະກວດກາວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ,ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍແລະມາດຕະຖານສາກົນ.

ທ່ານນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຫົວໜ້າ ສຕຟງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ໄດ້ກະກຽມການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 2 (2019-2021)ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດວຽກກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ ເພື່ອຕອບບັນຫາຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງສາກົນ ຕາມມາດຖານ 40 ຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ 10 ດ້ານປະສິດທິຜົນ ໄດ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນນີ້ສໍາເລັດການສ້າງແລະປັບປຸງນິຕິກຳທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຫຼາຍກວ່າ 30 ສະບັບ (ກົດໝາຍ 2 ສະບັບ, ດໍາລັດ 2 ສະບັບ, ຄໍາສັ່ງ 4 ສະບັບ,ຂໍ້ຕົກລົງ 9 ສະບັບ, ຄໍາແນະນຳ 4 ສະບັບ, ແຈ້ງການ 5 ສະບັບແລະຄູ່ມືຈຳນວນໜຶ່ງຮັບໃຊ້ວຽກວິເຄາະ ແລະກວດກາ),ປະຈຸບັນກຳລັງຮ່າງນິຕິກຳຈໍານວນ 4 ສະບັບ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການແກ້ໄຂຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະປະຕິບັດຕາມມາດຖານຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ.

ດ້ານວິຊາສະເພາະ ສຳເລັດການລົງປະເມີນຕາມຫຼັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຈຳນວນ 3 ຂະແໜງການ(ຂະແໜງທະນາຄານ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະປະກັນໄພ) ແລະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 11 ຂະແໜງການ (ຂະແໜງການກາຊີໂນ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຊື້-ຂາຍວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງເກົ່າ, ບໍລິສັດໂອນເງິນດ່ວນ, ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ບໍ

ລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ໂຮງຊວດຈຳ, ສະພາທະນາຍຄວາມ, ອົງການທະບຽນສານ ແລະບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ),ນອກຈາກນີ້ຍັງມີອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (ສະມາຄົມ ແລະມູນນິທິ) ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ບໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ;

ສຳເລັດການລົງຊຸກຍູ້ ແລະເຜີຍແຜ່-ເຊຶ່ອມຊືມວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ 11 ຄັ້ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 1000 ຄົນໂດຍເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະສິດພັນທະຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານແລະສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;ສຳເລັດການສ້າງລະບົບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນລັດ, ເອກະຊົນ, ພາກສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະສ້າງລະບົບລາຍງານໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ເພື່ອຮັບປະກັນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ວ່ອງໄວ ແລະທັນສະໄໝ;

ສຳເລັດການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການແລກປ່ຽນຂໍຂໍ້ມູນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈພາຍໃນປະເທດມີທັງໝົດ 16 ກົມ, 8 ກະຊວງ ແລະສໍາເລັດເຊັນກັບສາກົນ ຈຳນວນ 3 ສະບັບ ຊຶ່ງປະຈຸບັນສາມາດເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບສາກົນ ທັງໝົດຈຳນວນ 17 ປະເທດ.

ທ່ານນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ ຫົວໜ້າ ສຕຟງ ໄດ້ແຈ້ງແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສືບຕໍ່ກະກຽມການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 2 (2019-2021) ໃນດ້ານນິຕິກຳ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ, ກົນໄກການປະສານງານ ແລະການເຜີຍ​ແຜ່​​-ເຊື່ອມຊຶມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະທົ່ວສັງຄົມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ສປປ ລາວ ຜ່ານການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ໃຫ້ຕົກໃນສະພາບການຕິດຕາມຂອງສາກົນ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ)