ໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ໃນນາມຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ/ໂຄງການອາຫານໂລກເມືອງຊ່ອນ (AFN ) ໄດ້ປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມການສ້າງແຜນໂພຊະນາການຂັ້ນບ້ານຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມອາຄານເສດຖະກິດພາຍຫຼັງໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ3ວັນໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານກຣຸງວິໄລທອງຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂັ້ນສູນກາງພ້ອມດ້ວຍທີມງານ, ມີບັນດາທິມງານຂັ້ນແຂວງແຂວງຫົວພັນແລະແຂວງຊຽງຂວາງ,ມີວິຊາການຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ 6 ເມືອງຄື: ເມືອງຊ່ອນ, ເມືອງຫົວເມືອງ, ຊຳໃຕ້, ເມືອງກັວນແຂວງຫົວພັນ, ເມືອງໜອງແຮດ,ເມືອງຄຳແຂວງຊຽງຂວາງເຂົ້າຮ່ວມນຳ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເປັນການປູກຈິດສຳນຶກຄວາມສຳຄັນຂອງໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ທີ່ມີລູກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີລົງມາ, ແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນແລະເດັກຍິງ, ເປັນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກຸ່ມແມ່ຍິງແລະກຸ່ມຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນບ້ານເພື່ອປະເມີນສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງບ້ານ, ຊ່ວຍຊຸມຊົນໃນການວິເຄາະໃຫ້ເຫັນສາເຫດຂອງການຂາດໂພຊະນາການແລະຜົນກະທົບພ້ອມທັງກຳນົດແນວທາງແລະວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ, ຊ່ວຍຊຸມຊົນໃນການກຳນົດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການທັງໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວ, ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການວາງແຜນ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນແລະການລາຍງານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.