ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ສິງຫາ 2021 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍຮ່ວມກັບອົງການ UNICEF ປະຈໍາ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງໂທລະສັບສາຍດ່ວນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໂດຍທ່ານ ນາງ ສີລິລິດ ບຸບຜາ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ເຊິ່ງມີຄະນະປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ , ຜູ້ເຮັດວຍກງານປົກປ້ອງໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຂັ້ນແຂວງ , ຂັ້ນເມືອງ 10 ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 52 ທ່ານ, ຍິງ 52 ທ່ານ.

ໃນໂອກາດນີ້ທ່ານ ນາງ ສີລິກິດ ບຸບຜາ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນ ແມ່ຍິງລາວ ຍັງໄດ້ມອບເຄື່ອງສຽງ ຈໍານວນ 11 ຫນ່ວຍ ໃຫ້ກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ 10 ເມືອງ ເພື່ອນໍາໄປໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ພົວພັນເຖິງ ການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ມີເອກະສານສິດທິມະນຸດ, ສິດທິພົນລະເມືອງ, ສະພາບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ສະພາບການຄ້າມະນຸດ, ບາງມາດຕາວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ບາງມາດຕາຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ , ການປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ, ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ-ສັງຄົມໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 , ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ແລະ ເຕັກນິກການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ແລະ ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ . ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຈະປິດລົງໃນວັນທີ 06 ສິງຫາ 2021 .