ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຂ່າວ: ສົມພອນ ຂຸນດາວົງ ວັນທີ 9 ສິງຫາ 2021 ທີ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ,ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ ການວາງແຜນທຸລະກິດ,ການວາງແຜນການເງິນ ແລະ ການບັນຊີເງິນສົດ ສຳລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ “ ໃຫ້ກັບ ຫົວໜ່ວຍ SME ທົ່ວໄປທີ່ຍັງບໍ່ຜ່ານເງິື່ອນໄຂປ່ອຍກູ້ຂອງທະນາຄານແຕ່ນອນໃນ 4 ຂະແໜງການບູລິມະສິດໃນການປ່ອຍກູ້ບ້ວງເງິນດອກເບ້ຍຕໍ່າຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ສະ

ໜອງໃຫ້ກັບກອງທືນສົ່ງເສີມ SME ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍ: ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ຂະແໜງຫັດຖະກຳ, ຂະແໜງກະສິກຳປຸກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ແລະ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ວັນທາ ພົມວິໄລ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ທີມງານຄູຝຶກຈາກສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (MFA) ແລະ ສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ວັນທາ ພົມວິໄລ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໄດ້ກ່າວໃນພິທີເປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມວ່າ : ອິງຕາມຜົນການສໍາຫຼວດຂໍ້ຫຍູ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທືນຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຂອງລັດ,ຍ້ອນ ຫົວໜ່ວຍSMEຂາດຄວາມສໍານານໃນການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຍັງບໍ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ບໍ່ຖືບັນຊີຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ສາມາດປະເມີນສະຖານະການດ້ານການເງິນໄດ້,ຍັງຂາດການຂຽນແຜນທຸລະກິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢືນຕໍ່ທະນາຄານ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ສາມາດປ່ອຍກູູ້ໄດ້.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານດັ່ງກ່າວ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ຈັດຊຸດອົບຮົມນີ້ຂື້ນມາເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການວາງແຜນທຸລະກິດ ຂອງຫົວໜ່ວຍ SME ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ ຂອງກອງທືນສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ປ່ອຍຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດຫົວໜ່ວຍ SME ຈະຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ 2 ມາດຕາ 15 ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທືນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບເລກທີ 299/ລບ,ລົງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2019 ລະບຸໄວ້ວ່າ: ຕ້ອງຜ່ານການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຈາກຂະ ແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈື່ງມີສິດຮັບພິຈາລະນາສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນໃນອັດ
ຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຕໍ່າ ທີ່ລັດຖະບານຈັດສັນໃຫ້, ສະນັ້ນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທືນດອກເບ້ຍຕໍ່າທີ່ລັດຖະບານຈັດສັນໃຫ້ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານສາມາດດຳເນີນການປ່ອຍກູ້ໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ,ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຈື່ືງຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຂື້ນມາ.

ສຳລັບຫົວໜ່ວຍ SME ທີ່ເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມາຈາກ 3 ເມືອງ ໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາປະກອບມີ: ເມືອງ ຫຼວງນໍ້າທາ,ເມືອງວຽງພູຄາ ແລະ ເມືອງນາແລ ລວມທັງໝົດ: 22 ຫົວໜ່ວຍຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຝຶກໂດຍທີມງານຈາກ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (MFA)ທີ່ມີປະສົບການສອນໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວໂດຍໃຊ້ປື້ມຄູ່ມື Laos in Business ພັດທະນາຂື້ນໂດຍອົງການແຮງງານສາກົນ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງເພື່ອ
ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທືນ ຂອງກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ
ກອງທືນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.