ພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນພະລັງງານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາ ຊື່ງການໃຊ້ລະບົບໄຟຟ້າສຳລັບໃນເຮືອນ ຫຼື ທຸລະກິດ ກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານທີ່ຕ້ອງການຈະຕິດຕັ້ງໂຊລາເຊລ ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນໃນເຮືອນ ຫຼື ທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຊ້ລະບົບໄຟຟ້າແບບໃດ? ມື້ນີ້ຈະພາທ່ານມາຮູ້ຈັກກັບລະບົບໄຟຟ້າ 1 ເຟສ ກັບ 3 ເຟສ ມາເບີ່ງກັນເລີຍ!.

ລະບົບໄຟຟ້າ 1 ເຟສ

ລະບົບໄຟຟ້າ 1 ເຟສ ເປັນລະບົບໄຟຟ້າທີ່ເຮົາໃຊ້ກັນທົ່ວໄປໃນເຮືອນ ມີແຮງດັນໄຟຢູ່ 200 V ມີຄວາມຖີ່ 50 Hz ມີສາຍໄຟປະກອບຢູ່ 2 ສາຍ ສາຍໜື່ງຈະເປັນສາຍທີ່ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼ (Current Line) ສ່ວນອີກສາຍໜື່ງຈະເປັນສາຍເດີນໄວ້ແຕ່ບໍ່ມີກະແສໄຟ (Nature Line) ຊື່ງຕໍ່ເຂົ້າກັບຕູ້ເມນໄຟໃນບ້ານ ສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າ 1 ເຟສ ຄ່າຕິດຕັ້ງບໍ່ແພງ ແລະ ກຳລັງໄຟຄວບຄຸມການໃຊ້ວຽກຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນພາຍໃນເຮືອນ.

ລະບົບໄຟຟ້າ 3 ເຟສ

ລະບົບໄຟຟ້າ 3 ເຟສ ເປັນລະບົບໄຟທີ່ເໝາະກັບສະຖານທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ເຮືອນ ຫຼື ອາຄານໃຫຍ່ຕ່າງໆ ມີແຮງດັນໄຟຢູ່ທີ່ 380 V ມີຄວາມຖີ່ 50 Hz ມີສາຍໄຟປະກອບຢູ່ 4 ສາຍ ຊື່ງສາຍໄຟ 3 ສາຍເປັນສາຍທີ່ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼ ສ່ວນອີກສາຍໜື່ງກໍ່ຈະເປັນສາຍເດີນໄວ້ແຕ່ບໍ່ມີກະແສໄຟ ການຕິດຕັ້ງຈະມີລາຄາສູງ ເນື່ອງຈາກມີຄ່າຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄ່າປະກັນໄຟ ແຕ່ສາມາດປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ດັ່ງນັ້ນ ເຮືອນ ຫຼື ອາຄານຕ່າງໆ ທີ່ຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ 3 ເຟສ ຈີ່ງຄວນເປັນເຮືອນ ຫຼື ອາຄານທີ່ໃຫຍ່ ມີການໃຊ້ໄຟຫຼາຍຈຸດ ແລະ ປະລິມານຫຼາຍ ຈີ່ງຈະຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ ຖ້າເປັນເຮືອນ ຫຼື ອາຄານທີ່ມີຂະນາດນ້ອຍ ແລະ ມີປະລິມານການໃຊ້ໄຟບໍ່ຫຼາຍຄວນຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າເຟສດຽວກໍ່ພໍແລ້ວ.

ຫຼັກການເຮັດວຽກລະບົບໄຟຟ້າ 1 ເຟສ ແລະ 3 ເຟສຕ່າງກັນແນວໃດ?

ລະບົບໄຟຟ້າ 1 ເຟສ ຈະມີບ່ອນຮູຢູ່ 2 ບ່ອນ ສຳລັບການກວດກະແສໄຟຟ້າສາມາດທົດລອງວັດເບີ່ງຈະເຫັນວ່າຮູໜື່ງຈະໄຟແດງປະກົດຢູ່ ສະແດງວ່າບໍ່ມີກະແສໄຟໄຫຼຜ່ານ ເມື່ອເວລາໃຊ້ກັບຫຼອດໄຟ ຫຼື ອຸປະກອນໄຟຟ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັນທັງ 2 ສາຍ ເພື່ອໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຄົບວົງຈອນ ເຫັນບາງບ່ອນມີປັກໄຟສຽບ 3 ຮູ ໝາຍຄວາມວ່າຍັງເປັນບະບົບໄຟຟ້າແບບ 1 ເຟສ ແຕ່ຮູທີ່ເພີ່ມຂື້ນແມ່ນຮູທີ່ຕໍ່ກັບສາຍດິນ (Ground) ເພື່ອໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼລົງດິນ ເວລາເກີດໄຟຮົ່ວແມ່ນເພີ່ມຄວາມປອດໄພ ສ່ວນປັກສຽບ ຫຼື ອຸປະກອນໄຟຕ່າງໆ ທີ່ຈະໃຊ້ກັບລະບົບສາຍດິນຈະເປັນປັກສຽບແບບ 3 ຂາ ຊື່ງໃນຕ່າງປະເທດຖືເປັນລະບົບມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປ.

ລະບົບໄຟຟ້າ 3 ເຟສ ບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ກັບລະບົບແສງສະຫວ່າງ ຫຼື ອຸປະກອນໄຟຟ້າແຕ່ລະອັນໄດ້ໂດຍກົງ ແຕ່ເປັນການນຳໄຟຟ້າ 3 ເຟສ ມາແບ່ງໃຫ້ເປັນລະບົບໄຟຟ້າ 1 ເຟສ 3 ຊຸດ ແລ້ວແຜ່ກະຈາຍໄປຕາມຈຸດຕ່າງໆ ທີ່ມີການໃຊ້ໄຟຟ້າຕ່າງຈາກແບບ 1 ເຟສ ທີ່ໃຊ້ວຽກຢູ່ພຽງເຟສດຽວ ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ປະລິມານສູງ ແລະ ຄ່າໄຟຈີ່ງສູງນຳ.

ເຮືອນ ຫຼື ທຸລະກິດຂອງທ່ານຄວນໃຊ້ໄຟຟ້າຈັກເຟສ?

ສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກໂຕເລກໃນເທີງຂອງມິເຕີ້ ເຊັ່ນ: 5 (15) A ໝາຍຄວາມວ່າເປັນມິເຕີ້ໄຟຂະໜາດ 5 ແອມ ສາມາດໃຊ້ໄຟໄດ້ເຖີງ 15 ແອມ ຊື່ງມີລາຍລະອຽດຂະໜາດມິເຕີ້ໄຟ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. 5 (15) ແອມ 1 ເຟສ 2 ສາຍ.
  2. 15 (15) ແອມ 1 ເຟສ 2 ສາຍ.
  3. 30 (100) ແອມ 1 ເຟສ 2 ສາຍ.
  4. 15 (45) ແອມ 3 ເຟສ 4 ສາຍ.
  5. 30 (100) ແອມ 3 ເຟສ 4 ສາຍ.

ນີ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງການເຮັດວຽກລະຫວ່າງລະບົບໄຟຟ້າ 2 ລະບົບ ຊື່ງຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຳລັບທ່ານບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ.