ໂຄງການຫລຸດຜອຍຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພສະນາການໃນຊົນນະບົດ ( ລພຊ ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕີບັດມາແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊີ່ງມາຮອດປະຈຸບັນໂຄງການໄດ້ສຳເລັດ ການສຳຫລວດຄອບຄົວທຸກຍາກ, ການຂື້ນບັນຊີຄອບຄົວທຸກຍາກ, ການລົງທະບຽນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການເບີກຈ່າຍເງີນ ຊຸດທີ1 ແລະ ຊຸດທີ2 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ມີເດັກນ້ອຍຕຳກວ່າ 2 ປີ ໂຄງການຫລຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພສະນາການໃນຊົນນະບົດ ( ລພຊ ) ແມ່ນ ຫ້ອງການກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເປັນເຈົ້າຂອງປະຕີບັດໂຄງການ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ສໍຮັກ ຄູນລໍວັນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເປັນຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ມີຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນ 4 ທ່ານ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ຄຳເລິດ ອິນແກ້ວ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານເສດຖະກິດຂັ້ນເມືອງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ, ມີທ່ານ ວຽງສະໄໝ ສີສົງຄາມ ກຳມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ເປັນຮອງຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ມີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຜນການເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສາທາເມືອງ ເປັນຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ.

ໂຄງການຫລຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພສະນາການໃນຊົນນະບົດ ( ລພຊ ) ແບ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະທີ1 ແມ່ນຈະເຂົ້າເຖີ່ງບ້ານເປົ້າໝາຍ 58 ບ້ານ ແຕ່ປີ 2020-2022; ໄລຍະທີ2 ແມ່ນຈະໃຫ້100% ຂອງບ້ານທັງໝົດພາຍໃນເມືອງ ແຕ່ປີ 2022-2024.
ມາຮອດປະຈຸບັນໂຄງການໄດ້ຈ່າຍເງີນໄປແລ້ວ 58 ບ້ານເປົ້ນໝາຍໃນປີ 2020-2022. ແມ່ນເລີມຈ່າຍເງີນຊຸດທີ 2 ແຕ່ວັນທີ 20 ສີງຫາ – 5 ກັນຍາ 2021 ແມ່ນທາງບໍລິສັດ ສະຕຣາ ຟີນເທັກ ເປັນຕົວແທນໃນການຮັບເງີນຈາກໂຄງການ – ຈ່າຍເງີນ ໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈຳນວນ 58 ບ້ານ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 1.062 ຄົນ ໃນນັ້ນມີແມ່ຍີງຖືພາ 267 ຄົນ ແລະ ມີລູກລຸມ 2 ປີ ຈຳນວນ 795 ຄົນ ລວມເປັນທັງໝົດ 963.360.000ກີບ ເຊີ່ງການຈ່າຍເງີນໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ມີເດັກນ້ອຍຕຳກວ່າ 2 ປີ ມາຮອດປະຈຸບັນ ລວມເປັນເງີນທັງໝົດໃນຊຸດ1 ແລະ ຊຸດ2 ຈຳນວນສະສົມທັງໝົດ 1.126.800.000 ກີບ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຈ່າຍໄປເລືອຍໆ 2 ເດືອນຕໍ່ຄັ້ງຈົນສີນສຸດໂຄງການປີ 2024.

ໃນການຈ່າຍເງີນສຸດທີ 2 ນີ້ ໂດຍມີ ທ່ານ ອິນສອນ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຂັ້ນສູນກາງພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ມີທ່ານ ໄນເພັດ ບູບຜາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການ ຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ລົງມາສົມທົບກັບ ຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນເມືອງ, ຫົວໜ້າປະສານງານຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊູ້ຍູ້ຂອງການຈ່າຍຂອງໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຢູ່ບ້ານ ແສນອາດ ເຊີ່ງມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະຂອງບ້ານແສນອາດທັງໝົດ 25 ຄົນ ຜ່ານການຕິດຕາມ ການຈ່າຍເງີນເຫັນວ່າໄປຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດກໍ່ເຂົ້າໃຈດີ ຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການ. ການຈ່າຍເງີນຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແມ່ນ ຕົວແທນຂອງບໍລິສັດ ສະຕຣາຟີນເທັກ ໄປຈ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໂປງໃສ່ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ.

ຈຸດປະສົງຂອງການໃຫ້ເງີນຜູ້ທຸກຍາກແບບມີເງືອນໄຂ ແມ່ນເພື່ອເປັນການຊວ່ຍເຫລືອ ແລະ ການປະຕີບັດດ້ານໂພສະນາການ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ເພື່ອເຂົ້າເຖີ່ງ ການໃຊ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີຈຳເປັນ ແລະ ດ້ານໂພສະນາການໃນໄລຍະຍາວ ຄາດວ່າໂຄງການຈະປະກອບສວນເຂົ້າໃນວຽກງານຫລຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປັບປຸງດ້ານໂພສະນາການຂອງເດັກ( ໂດຍສະເພາະລວງສຸງບໍ່ໄດ້ມາດຖານ) ການໃຫ້ເງີນແມ່ນ ນັບແຕ່ຖືພາໄດ້ຮັບການພາກທ້ອງ ແລະ ລົງທະບຽນແລ້ວ ຈົນກວ່າລູກຄົບອາຍຸ 2 ປີ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງີນ 180.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ໂຄງການມີເງືອນໄຂດັ່ງນີ້:

  1. ເປັນຄອບຄົວຢູ່ພາຍໃນບ້ານໂດຍໄດ້ຮັບຈາກ ອົງການປົກຄອງບ້ານຂອງຕົນ.
  2. ເປັນຄອບຄົວທຸກໂດຍຮັບການປະເມີນຈາກດຳລັດ 348/ລບ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານພົ້ນທູກ ແລະ ມາດຖານຕະຖານການພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານ.
  3. ຜູ້ທີຖືພາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພາກທ້ອງ ຍາງ 4 ຄັ້ງກອ່ນເກີດ.
  4. ຖ້າເປັນເດັກນ້ອຍຕ້ອງຕຳກວ່າ 2 ປີ ໂດຍມີເອກະສານ ສຳມະໂນຄົວ ຫລື ໃບແຈ້ງເກີດຈາກພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ຈືງສາມາດລົງທະບຽນໄດ້.
  5. ເມືອງໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງໂຄງການແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງບ້ານ ທີຈັດຂື້ນ, ກອງປະຊຸມຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກຈັດຂື້ນໃນທຸກໆເດືອນ.
  6. ຖ້າຖືພາຕ້ອງໄດ້ໄປພາກທ້ອງຢູ່ຈຸດບໍລິການທີທ່ານໄປໄດ້ຕາມແພດນັດໝາຍ.
  7. ເມືອເກີດລູກແລ້ວຕ້ອງ ໄດ້ໄປສັກຢາ ປ້ອງກັນພະຍາດ ຕາມແພດໜໍນັດໝາຍໄວ້.
  8. ເງີນທີໄດ້ຮັບ 180.000 ກີບ/ເດືອນແມ່ນໃຫ້ໄປຊື້ອາຫານທີໂພສະນາການຫລາກຫລາຍ ແລະ ເວລາລູກເຈັບເປັນແມ່ນໃຫ້ໄປຫາທ່ານໜໍປີນປົວ.