ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ຕາມຂໍ້ມູນຈາກຂະແໜງປູກຝັງທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄໍາມ່ວນໃຫ້ຮູ້ວ່າ : ແຜນການປູກພືດລະດູຝົນທົ່ວແຂວງໃນປີ 2021 ນີ້ມີ 6.175 ເຮັກຕາ , ຄາດຄະເນສະມັດຕະພາບ 12,80 ໂຕນ / ເຮັກຕາ,ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 79.054 ໂຕນ . ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ແຜນການຜະລິດເປັນສະບຽງອາຫານ 2.575 ເຮັກຕາ , ຄາດຄະເນສະມັດຕະພາບ 9,65 ໂຕນ / ເຮັກຕາ , ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 24.840 ໂຕນ , ເນື້ອທີ່ແຜນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 3.600 ເຮັກຕາ , ຄາດຄະເນສະມັດຕະພາບ 15,06 ໂຕນ / ເຮັກຕາ,ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 54,214 ໂຕນ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 8.817 ເຮັກຕາເຫັນວ່າເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນແມ່ນລື່ນແຜນການທີ່ວາງໄວ້ເຖິງ 1.642 ເຮັກຕາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 142,78 %( ເນື້ອທີ່ແຜນການ 6.175 ເຮັກຕາ ) ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ຜະລິດເປັນສະບຽງອາຫານປະຕິບັດໄດ້ 2.247 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 87,24 % , ເນື້ອທີ່ຜະລິດເປັນສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 6.567 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 182,43 % . ເຊິ່ງເມືອງທີ່ມີເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນເມືອງຄູນຄໍາ 391,46 ເຮັກຕາ , ຖັດມາແມ່ນເມືອງນາກາຍ 337,04 ເຮັກຕາ , ເມືອງໄຊບົວທອງ 174,66 ເຮັກຕາ , ເມືອງບົວລະພາ 153,68 ເຮັກຕາ , ເມືອງຍົມມະລາດ 120 ເຮັກຕາ ແລະ ເມືອງອື່ນໆຕາມລໍາດັບ .
ສ່ວນພືດທີ່ຊາວກະສິກອນພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນປູກໃນຊ່ວງລະດູຝົນແມ່ນມັນຕົ້ນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງ , ສາລີ , ມັນດ້າງ , ໝາກແຕງ , ໝາກຖົ່ວ , ໝາກອຶ , ໝາກເຜັດ ແລະ ພືດຜັກອື່ນໆ…