ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ
ໃນວັນທີ 19 ຕຸລາ 2021ນີ້ ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ເຊິ່ງນໍາໂດຍທ່ານ ສົມເພັດ ເອີດລັດດາ ເຈົ້າເມືອງ-ເມືອງທ່າແຕງ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມດ້ວຍອົງການປົກຄອງ ບ້ານຫຼັກຂາວ,ກົງຕາຢຸນ,ຫ້ວຍຊາຍ,ຫົວເຊໂດນ,ກຳກອກ,ໜອງກັນ ແລະ ບ້ານດອນຊາ.

ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາຮຽນຮູ້ເຕັກນິກປະສົບການ ການປູກກາເຟຢູ່ບໍລິສັດສົມໄຊສົ່ງເສີມການກະເສດບ້ານກອງຕຸ່ນ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກເພື່ອນໍາເອົາບົດຮຽນມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຊາວສວນຫຼືຜູ້ເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາປູກກະເຟໄດ້ມີການພັດທະນາດີຂຶ້ນ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສົມໄຊ ລຸນທະປັນຍາ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ຈະເລີນສົ່ງເສີມການກະເສດຈໍາກັດຜູ້ດຽວໄດ້ລາຍງານສະພາບລວມຂອງບໍລິສັດໂດຍຫໍ້ຍພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ,ວິທີການ,ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນນປູກກາເຟ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການສໍາຫຼວດ,ການຈັດສັນດິນ ,ການແບ່ງເຂດການຜະລິດໃຫ້ເໝາະສົມ,ການກະກຽມພື້ນທີ່,ໄລຍະຫ່າງ,ການເລືອກແນວພັນ,ການປູກ,ການບົວລະບັດຮັກສາ,ການໃຫ້ຝຸ່ນ,ການເກັບກູ້,ການຕາກ ແລະ ການບົດ ລວມໄປເຖິງວິທີການຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ການກໍານົດທິດທາງທີ່ຊັດເຈນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຄອບຄົວ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ບໍລິສັດນີ້ ມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຫຼາຍກ່ວາ
ຂ່າວ: ພອນ ບຸນອຸທິດ