ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 08-23 ພະຈິກ ຜ່ານມານີ້ ທາງອົງການສຸພານິມິດ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊິ່ງນຳໂດຍ ທ່ານ ປາລິວັດ ສຸວັນນະວົງ ຜູ້ປະສານງານ ອົງການສຸພານິມິດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງຄື: ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ໄດ້ລົງ ເຄື່ອນໄຫວນຳພາການຈັດຕັ້ງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕິດຕັ້ງນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ ໃຫ້ 4 ບ້ານ ຂອງເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ບ້ານ ວັງເດືອນຫ້າ, ບ້ານ ຄຳເຕີຍ, ບ້ານ ດອນສະອາດ ແລະ ບ້ານກະພະ.

ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ ທາງຄະນະທີມງານຂອງອົງການສຸພານິມິດ ແຂວງຄຳມ່ວນ ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງໄດ້ນຳພາປະຊາຊົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງບ້ານ ຕິດຕັ້ງນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ ຂຸດຮ່ອງວາງທໍ່, ຕິດຕັ້ງກ໋ອກນໍ້າ, ຕິດຕັ້ງໃດໂປ່ມນໍ້າຂຶ້ນອ່າງ ເຊິ່ງທັງ 4 ບ້ານ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກອົງການສຸພານິມິດ ແຂວງຄຳມ່ວນ ( ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ) ບ້ານ ວັງເດືອນຫ້າ ມີທໍ່ພີວີຊີໃຫຍ່-ນ້ອຍຈຳນວນ 508 ທ່ອນ, ມີຄວາມຍາວ 2.032 ແມັດ, ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງຄົບຊຸດກັອກນ້ຳ 40 ອັນ,ໄດດູດນ້ຳ 1,5 ແຮງ

ພ້ອມອຸປກອນຕິດຕັ້ງຄົບຊຸດ ຖັງເກັບນ້ຳພາລະຊະຕິກ 2 ໜ່ວຍ ບັນຈຸນ້ຳ 4.000 ລິດ,ລວມມູນຄ່າທັງໜົດ 44.426.700 ກີບ ບ້ານ ຄຳເຕີຍ ທໍ່ພີວີຊີໃຫຍ່-ນ້ອຍຈຳນວນ 485 ທ່ອນ, ມີຄວາມຍາວ 1.940 ແມັດອຸປະກອນຕິດຕັ້ງຄົບຊຸດ, ກັອກນ້ຳ 40 ອັນ,ໄດດູດນ້ຳ 1,5 ແຮງ ພ້ອມອຸປກອນຕິດຕັ້ງຄົບຊຸດ ຖັງເກັບນ້ຳພາລະຊະຕິກ 2 ໜ່ວຍ ບັນຈຸນ້ຳ 4.000 ລິດ, ລວມມູນຄ່າທັງໜົດ 43.321.500 ກີບ ບ້ານ ດອນສະອາດ ມີທໍ່ພີວີຊີໃຫຍ່-ນ້ອຍຈຳນວນ 270 ທ່ອນມີຄວາມຍາວ 1.080 ແມັດ ພ້ອມອຸປະກອນຕິດຕັ້ງຄົບຊຸດ,ກັອກນ້ຳ 40 ອັນ, ໄດດູດນ້ຳ 1,5 ແຮງ ພ້ອມອຸປກອນຕິດຕັ້ງຄົບຊຸດ ຖັງເກັບນ້ຳພາລະຊະຕິກ 2 ໜ່ວຍ ບັນຈຸນ້ຳ 4.000 ລິດ,ລວມມູນຄ່າທັງໜົດ 28.744.200 ກີບ, ບ້ານ ກະພະ ມີທໍ່ພີວີຊີໃຫຍ່-ນ້ອຍຈຳນວນ 360 ທ່ອນ ມີຄວາມຍາວ 1.440 ແມັດພ້ອມອຸປະກອນຕິດຕັ້ງຄົບຊຸດ ກ໋ອກນໍ້າ 40 ອັນ, ໄດດູດນ້ຳ 1,5 ແຮງ ພ້ອມອຸປກອນຕິດຕັ້ງຄົບຊຸດ ຖັງເກັບນ້ຳພາລະຊະຕິກ 2 ໜ່ວຍ ບັນຈຸນໍ້າ 4.000 ລິດ, ລວມມູນຄ່າທັງໜົດ 34.671.600 ກີບ,

ສ່ວນແຮງງານໃນການຕິດຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໃຊ້ແຮງງານການຈັດຕັ້ງ ພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານເຊິ່ງແມ່ນຄະນະທີມງານມາຈາກອົງການສຸພານິມິດ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ເມືອງເປັນຜູ້ນຳພາ.ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 4 ບ້ານ 270.603.900 ກີບ ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງເປີດນຳໃຊ້ແລ້ວ ທາງອົງການສຸພານິມິດ ແຂວງຄຳມ່ວນ ກໍ່ໄດ້ມອບໃຫ້ການຈັດຕັ້ງພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນຕື່ມທໍ່ພີວີຊີ 120 ທ່ອນ,ກອັກນໍ້າ 40 ອັນໃຫ້ບ້ານ ຫາດເພັກ, ສຳລັບ ບ້ານ ທ່າຄໍ້ ແລະ ບ້ານ ທ່າຫາດ, ກັອກນ້ຳ ບ້ານລະ 40 ອັນ.