ການເກີດແບບຜ່າຕັດ

ຂໍ້ດີ

 • ສາມາດກຳນົດມື້ເກີດໄດ້.
 • ແມ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການເກີດ.
 • ເປັນຕົວເລືອກສຳລັບແມ່ຍິງ ທີ່ມີກະດູກຊາມແຄບ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຢາກເກີດໂດຍທຳມະຊາດ.

ຂໍ້ເສຍ

 • ຖືວ່າເປັນການຜ່າຕັດໃຫຍ່.
 • ແມ່ອາດຈະມີພາວະແຊກຊ້ອນຈາກຢາລະງັບຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ຢາສະຫຼົບ ຊື່ງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍເຖີງຊີວິດໄດ້.
 • ເສຍເລືອດຫຼາຍກ່ວາປົກກະຕິປະມານ 2 ເທົ່າຂອງການເກີີດ ແບບທຳມະຊາດ (ທາງຊ່ອງຄອດ).
 • ອາດເກີດພາວະແຊກຊ້ອນໃນເວລາກຳລັງຜ່າຕັດ, ຫຼັງຜ່າຕັດ ຫຼື ພາວະແຊກຊ້ອນໃນໄລຍະຍາວ.
 • ໃຊ້ເວລາຟື້ນໂຕຫຼັງການເກີດດົນກ່ວາການເກີດທຳມະຊາດ.
 • ມີບາດແຜທີ່ໜ້າທ້ອງ ແລະ ມົດລູກເປັນແຜຂະໜາດໃຫຍ່.

ການເກີດແບບທຳມະຊາດ

ຂໍ້ດີ

 • ຟື້ນໂຕໄວ.
 • ເຈັບບາດໜ້ອຍກ່ວາການຜ່າຕັດ.
 • ເສຍເລືອດໜ້ອຍ.
 • ໂອກາດຕິດເຊື້ອຫຼັງເກີດໜ້ອຍກ່ວາການເກີດແບບຜ່າຕັດ.
 • ກະຕຸ້ນນໍ້ານົມໄດ້ໄວ.
 • ຂະບວນການເກີດລູກແບບທຳມະຊາດຈະມີການຂັບຂອງແຫຼວອອກຈາກປອດຂອງເດັກ ເປັນການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດບັນຫາການຫາຍໃຈຕອນເກີດ.
 • ເດັກຈະໄດ້ຮັບເຊື້ອແບັກທີເລຍທີ່ຢູ່ໃນຊ່ອງຄອດຂອງແມ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກມີພູມຕ້ານທານດີຂື້ນ.

ຂໍ້ເສຍ

 • ກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນຊ່ອງຄອດເກີດການບາດເຈັບ ຫຼື ອາດຈະເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບຂັບຖ່າຍໃນອະນາຄົດ.
 • ອາດຈະມີການເຈັບຫຼາຍໃນຊ່ວງທີ່ກຳລັງຈະເກີດ ແລະ ອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນ ສຳລັບແມ່ທີ່ເກີດລູກຄັ້ງທຳອິດ (ລູກຫົວສາວ).
 • ໃນກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືຊ່ວຍເດັກອາດຈະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເປັນຕົ້ນຄີມ ຫຼື ເຄື່ອງດູດສູນຍາກາດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກເກີດອອກມາ.