ມື້ທີສອງ ຂອງກອງປະຊຸມ ວັນທີ 12 ມັງກອນ 2022 ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນວິໄລ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຍົກຮ່າງຂໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແຮ່ທາດອະໂລຫະສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳພາຍໃນ ຂຶ້ນມານຳສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II ເພື່ອພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປົກປັກຮັກສາ, ນຳໃຊ້, ການດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບແຮ່ທາດອະໂລຫະສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຢູ່ພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ, ຈຳໜ່າຍ ແຮ່ທາດອະໂລຫະສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຕໍ່ເນື່ອງ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້. ຮັບປະກັນການອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ຕາມຂັ້ນຕອນ, ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ນັບມື້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ເຊິ່ງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວປະກອບມີ: 10 ໝວດ, 43 ມາດຕາ, ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ, ຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດ, ການຂຸດຄົ້ນ, ການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດອະໂລຫະ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ, ຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດ,ການຂຸດຄົ້ນ,ການປຸງແຕ່ງແລະຈຳໜ່າຍ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຂໍ້ຫ້າມ, ອົງການຄຸ້ມຄອງການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຄັດແຍ່ງ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ, ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ.

ພາບ-ຂ່າວ: ແສງອາທິດ