ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ບູລະນະ, ການນຳໃຊ້ປ່າ ແລະ ທີ່ດີນທຳມະຊາດຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນໄລຍະ1 ປີຜ່ານມາ ຢູ່ 7 ເມືອງ ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດຕີລາຄາໃນແຕ່ລະດ້ານຢູ່ໃນລະດັບດີ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ.

ທ່ານ ຄຳພອນ ມູນລະໄມ ຫົວໜ້າພະແນກກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-13 ມັງກອນ ນີ້ວ່າ: ດ້ານດີ ເຮັດໃຫ້ປ່າຊາ ແລະ ທີ່ດິນປ່າຊາທຳມະຊາດ ຢູ່ບັນດາເມືອງ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາເປັນຢ່າງດີພໍສົມຄວນ. ຕົ້ນຊາທຳມະຊາດ ບໍ່ໄດ້ຖືກຕັດ ປ້ຳທຳລາຍແບບຊະຊາຍຄືຜ່ານມາ,  ມີການບູລະນະຟື້ນຟູປ່າຊາໂດຍການປູກເສີມ ແລະ ຟື້ນຟູໂດຍທຳມະຊາດ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ,  ການເກັບກູ້,  ຊື້-ຂາຍໃບຊາທໍາມະຊາດ ແມ່ນໄດ້ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບຽບການເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອດການອອກອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ, ການຄຸ້ມຄອງການເກັບກູ, ປຸງແຕ່ງ, ເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ສົ່ງອອກ. ມີການປະກອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຕາມລະບຽບການເປັນຢ່າງດີພໍສົມຄວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄ່າພັນທະປູກທົດແທນ, ຄ່າອາກອນ ແລະ ອື່ນໆ. ຄຽງຄູ່ກັບດ້ານດີ ຍັງມີດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງບາງຢ່າງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ດັ່ງນີ້:  ມີຜູ້ປະກອບການຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວ ສຳປະທານເກັບຊື້ໃບຊາ ຢູ່ບາງເມືອງ ຍັງປະຕິບັດໄດ້ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ກໍ່ຄືຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວເທົ່າທີ່ຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການຮັບອະນຸຍາດເກັບກູ້, ເກັບຊື້ໃບຊາ ຫຼື ເຄື່ອນຍ້າຍສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໃບຊາຈາກພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ຂະແໜງປ່າໄມ້) ຕາມລະບຽບການ.

ການປະຕິບັດພັນທະງົບປະມານຂອງຜູ້ປະກອບການໃຫ້ຂະແໜງການໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການສຳຫຼວດຂຶ້ນບັນຊີຕົ້ນຊາທຳມະຊາດ, ການປັກຫຼັກໝາຍເຂດປ່າຊາ ແລະ ອື່ນໆ ຍັງ ເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ການປະສານພົວພັນວຽກງານຂອງຜູ້ປະກອບການບາງຈຳນວນ ກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ຂະແໜງປ່າໄມ້) ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ;   ສຳລັບທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດເມືອງ ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ ລົງສູ່ຂົງເຂດກິດຈະການຕົວຈິງໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ, ຈະນຳເອົານິຕິກຳດັ່ງກ່າວ ເຊື່ອມໂຍງກັບວຽກງານເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ທົ່ວເຖິງຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຂອງບັນດາເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ.

ພາບ-ຂ່າວ: ແສງອາທິດ