ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບສະພາບການຮຽ-ການສອນ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາສົກປີ 2019-2020 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນມີຊື່ວ່າໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າຊົນນະບົດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1965 ໂດຍເລີ່ມຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນ 2 ສາຂາວິຊາຄື: ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຊ່າງໄມ້. ມາຮອດປີ 1997 ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງ, ໃນປີ 2002 ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ທັງດ້ານພັດທະນາພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະເທດລຸກຊຳບວກ.

ມາຮອດປີ 2013 ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນມາ ເປັນວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນແມ່ນມີພະນັກງານຄູ-ອາຈານທັງໝົດ 132 ທ່ານ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນ 7 ພາກ ແລະ 17 ສາຂາວິຊາຄື: ແປຮູບອາຫານ, ອາຫານ-ໂຮງແຮມ, ທ່ອງທ່ຽວ, ຕັດຫຍິບ, ໄຟຟ້າເຕັກນິກ, ໄຟຟ້າເຄື່ອງເຢັນ, ກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງໄມ້, ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ, ລົດຍົນ, ໄອທີ, ພະນັກງານຂາຍ, ບັນຊີ, ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ, ເລຂານຸການ, ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ. ເຊິ່ງນອກຈາກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮຽນ-ການສອນໃນພາກປົກກະຕິແລ້ວ ທາງວິທະຍາໄລຍັງໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໄວໜຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງອາຍຸ 15-35 ປີ ໄດ້ເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ພ້ອມທັງຕອບສະໜອງເບ້ຍລ້ຽງຈຳນວນ 620,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.

ສະເພາະສົກປີ 2018-2019 ວິທະຍາໄລໄດ້ສ້າງບຸກຄະລາກອນອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ທັງພາກປົກກະຕິ ແລະ ຝຶກອົບຮົບໄລຍະສັ້ນໄດ້ທັງໝົດ 2.900 ກວ່າຄົນ. ສຳລັບແຜນການພັດທະນາການສຶກສາທາງວິທະຍາໄລແມ່ນມີແຜນຈະຂະຫຍາຍສາຂາວິຊາອອກເປັນສາຂາລະອຽດຕື່ມເປັນຕົ້ນ ການປະມົງ, ການລ້ຽງສັດປີກ, ສັດໃຫຍ່, ການຄ້າເອເລັກໂຕຼນິກ, ຄອມພິວເຕີກຼາບຟິກ ແລະ ອື່ນໆ. ສະເພາະສົກປີ 2019-2020 ມີນັກນຮຽນເຂົ້າມາ ສະໝັກຈຳນວນ 2 ພັນກວ່າຄົນ ແລະ ໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນມາແຕ່ຕົ້ນເດືອນກັນຍາ ເປັນຕົ້ນມາ. ໃນນີ້ສາຂາ ທີ່ນັກຮຽນມາ ລົງທະບຽນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ສາຂາຕັດຫຍິບ, ໄຟຟ້າ ແລະ ໄອທີ. ສ່ວນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ຮັບສະໝັກ ເປັນຕົ້ນສາຂາປຸງແຕ່ງອາຫານ, ກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງໄມ້, ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍມີ ເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ ຖ້າຫາກມີຄວາມສົນໃຈແມ່ນສາມາດເຂົ້າມາຕິດຕໍ່ພົວພັນທາງ ວິທະຍາໄລໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ໂອກາດນີ້ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຂະຫຍາຍຫໍພັກ, ອາຄານຮຽນ ແລະ ສະໜອງພະນັກງານຄູ ໃນບາງສາຂາວິຊາທີ່ຍັງຂາດຄູສອນ ໂດຍສະເພາະສາຂາປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະ ສາຂາອື່ນໆ ເພື່ອສະໜອງຄູສອນ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງ ການ ແລະ ຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍສາຂາວິຊາໃນຕໍ່ໜ້າ.