ຄົນເຮັດວຽກສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຕ້ອງນັ່ງຢູ່ໜ້າຄອມເປັນໄລຍະຍາວ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມມີເມື່ອຍສາຍຕາເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ຊື່ງບົ່ງບອກເຖີງອາການປວດຕາ ທີ່ເກີດຂື້ນສ່ວນໃຫຍ່ມີຫຼາຍກ່ວາ 50-90% ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມາຈາກຄົນເຮັດວຽກຢູ່ໜ້າຄອມ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ມີຕັ້ງແຕ່ຄວາມອ່ອນເພຍທາງຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດຜິດພາດໃນການເຮັດວຽກ ຈົນເຮັດໃຫ້ຕາກະຕຸກ ຫຼື ອາການຕາແດງ ມື້ນີ້ເຮົາມາພ້ອມວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເວລາທີ່ຕ້ອງນັ່ງຢູ່ໜ້າຄອມດົນໆ ເຊີ່ງສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຂ້າງລຸາມນີ້:

  1. ເລືອກໃຊ້ແສງທີ່ເໝາະສົມ: ອາການປວດຕາມັກເກີດຈາກແສງທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແສງຈາກແດດໃນບ່ອນແຈ້ງທີ່ເຂົ້າມາທາງປ່ອງຢ້ຽມ ຫຼື ແສງຈາກພາຍໃນທີ່ເຮັດໃຫ້ແສບຕາ ໂດຍສະເພາະເມື່ອທ່ານໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແສງຮອບຂອງທ່ານໂຕຂອງທ່ານ ຄວນມີຄວາມແຈ້ງປະມານເຄີ່ງໜື່ງ ອາດກໍາຈັດແສງພາຍນອກດ້ວຍການປິດຜ້າກັ້ງ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນແສງສະຫວ່າງພາຍໃນ ໂດຍໃຊ້ຫຼອດໄຟ ແລະ ຫຼອດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຕ່ຳກ່ວາ ຫາກເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ວາງຕ່ຳແໜ່ງໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ ຢູ່ດ້ານຂ້າງແທນດ້ານໜ້າ ຫຼື ດ້ານຫຼັງ.
  2. ຫຼຸດຜ່ອນແສງສະທ້ອນ: ການສະທ້ອນແສງເທີງໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີສ່ວນຫຼາຍຄົນອາດເບີ່ງວ່າມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແນວໃດແຕ່ທ່ານ ຮູ້ ຫຼື ບໍ່? ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດຕາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ພິຈາລະນາການຕິດຕັ້ງແຜ່ນປ້ອງກັນແສງສະທ້ອນເທີງຈໍພາບຂອງເຮົາ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ທາສີເພດານ ເປັນສີຂາວແຈ້ງເປັນສີເຂັ້ມຂື້ນ ປິດປ່ອງຢ້ຽມເມື່ອແສງສ່ອງເຂົ້າມາຈົນສະທ້ອນໄປທົ່ວຫ້ອງ ຫຼື ຖ້າເປັນຄົນໃສ່ແວ່ນຕາ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເລນແບບ Anti-Reflective ການເຄືອບດ້ວຍ AR ຈະຫຼຸດປະລິມານແສງທີ່ສະທ້ອນຈາກພື້ນຜິວຂ້າງໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງຂອງເລນໃສ່ແວ່ນຕາຂອງທ່ານ.
  3. ເລືອກຊື້ຈໍທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ: ຫາກທ່ານເປັນຄົນທີ່ນິຍົມຂອງເກົ່າ ມັກໃຊ້ແບບໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ ຈົນບາງເທື່ອມັນອາດເຖີງເວລາຕ້ອງປ່ຽນຈໍຂອງທ່ານແລ້ວກໍ່ໄດ້ ໂດຍສະເພາະຖ້າເຮົາໃຊ້ຈໍແບບ CRT ຢູ່ຄວນຈະປ່ຽນເປັນແບບຈໍ LCD ຢ່າງຕໍ່າໜ້າຈໍ LCDສາມາດຖະໜອມສາຍຕາມີພື້ນຜິວປ້ອງກັນແສງສະທ້ອນ, ໜ້າຈໍ CRT ແບບເກົ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ພາບສັ່ນໄຫວ, ເບີ່ງບໍ່ເຫັນ ແ່ຕ່ກໍ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດຕາ ແລະ ເມື່ອຍ ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກເທີງຄອມພິວເຕີ ມັນອາດຈະຮຸນແຮງຂື້ນຫາກອັດຕາການລີເຟສ ຂອງຈໍພາບນ້ອຍກ່ວາ 75 ເຮີດ (Hz) ຫາກຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ CRT ໃນບ່ອນເຮັດວຽກໃຫ້ປັບການຕັ້ງຄ່າການສະແດງຜົນໃຫ້ເປັນລີເຟດສູງສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເທົ່ານີ້ກໍ່ຈະຊ່ວຍຢຶດເວລາໃນການເຮັດວຽກເທີງໜ້າຈໍໃຫ້ດົນຂື້ນ ກ່ວາແຕ່ກ່ອນ.