ປົກກະຕິແລ້ວ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຄວນໄດ້ຮັບສານອາຫານ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຊື່ງປະກອບດ້ວຍອາຫານ 5 ໝູ່ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງເຕັມປະສິດທິ ພາບເພາະອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ປ້ອງກັນການເຈັບເປັນໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ຫາກຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ຄົບ 5 ໝູ່ ຢ່າງທີ່ຄວນໄດ້ຮັບແລ້ວ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຜິດປົກກະຕິບາງຢ່າງໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າສານອາຫານຫຼັກໃນແຕ່ລະໝູ່ ກໍ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຫາກຂາດຢ່າງໃດຢ່າງໜື່ງກໍ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍ ອາຫານ 5 ໝູ່ ຫາໄດ້ຈາກບ່ອນໃດແດ່ ມາຕິດຕາມລາຍລະອຽດສາລະໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບສານອາຫານ 5 ໝູ່ນຳກັນດັ່ງນີ້:

ໝູ່ 1 (ໂປຣຕີນ) ແມ່ນປະເພດນົມ, ໄຂ່, ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຊ່ອຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ໂປຣຕີນ ຍັງຊ່ອຍຮັກສາການຫຼໍ່ລ້ຽງຂອງປະລິມານນ້ຳ ໃນຈຸລັງ ແລະ ຫຼອດເລືອດໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດເໝາະສົມ. ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດໂປຣຕີນຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອອ່ອນເພຍ, ມືນ, ມັກເປັນຕະຄິວ, ມັກເຈັບເປັນໄດ້ງ່າຍ, ສ່ວນຜູ້ຍິງປະຈໍາເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ, ຜິວແຫ້ງ, ຜົມເສຍ, ເລັບບາງຫັກງ່າຍ, ຄວາມຈຳສັ້ນ ແລະ ຖ້າຫາກຂາດໂປຣຕີນແຕ່ຍັງນ້ອຍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ບໍ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ເຕັມທີ່ຄືກັບໃນໄວດຽວກັນ.

ໝູ່ 2 (ຄາໂບໄອເດຣຕ) ແມ່ນປະເພດເຂົ້າ, ແປ້ງ, ເຜືອກ, ມັນ, ນໍ້າຕານ ຊ່ອຍໃຫ້ພະລັງງານ, ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ.

ໝູ່ 3 (ເກືອແຮ່ ຫຼື ແຮ່ທາດ) ແມ່ນປະເພດຜືດພັກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຜັກຕຳລິນ, ຜັກກາດ, ຜັກບົ້ງ, ຜັກໃບຂຽວ ແລະ ຜັກຊະນິດອື່ນໆ ສາມາດຕ້ານກັບພະຍາດໄດ້, ຊ່ອຍໃນການເບີ່ງຂອງດວງຕາ ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງໜ້ອຍ, ເຜົາຜານໂປຣຕີນທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ເພື່ອໃຫ້ເກີດພະລັງງານ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເປັນປົກກະຕິ.

ໝູ່ 4 (ວິຕາມິນ) ແມ່ນປະເພດໝາກໄມ້ທຸກໆ ຊະນິດ ໃຫ້ສານອາຫານ ແລະ ປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ: ຊ່ອຍຄວບຄຸມໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍ, ຊ່ອຍນໍ້າຫຼໍ່ລ້ຽງທີ່ຢູ່ທາງໃນ ແລະ ນອກຈຸລັງ. ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດວິຕາມິນຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຕ້ານທານຕ່ຳ ແລະ ເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍ ມີສຸຂະພາບອ່ອນແອ, ມັກຈະມີອາການລົງທ້ອງເລື້ອຍໆ, ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກກະດູກບາງ ຫຼື ກະດູກຜ່ອຍ ເນື່ອງຈາກຂາດວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ອຍເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບກະດູກ, ອາດມີບັນຫາຕາຟາງ ແລະ ລະບົບປະສາດຜິດປົກກະຕິ.

ໝູ່ 5 (ໄຂມັນ) ແມ່ນປະເພດໄຂມັນຈາກພືດ ແລະ ສັດເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນພືດ, ນໍ້າມັນໝູ, ນໍ້າມັນໝາກພ້າວ, ກະທິ ແລະ ເນີຍ ສານອາຫານປະເພດນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ບາງສ່ວນກໍ່ສະສົມໄວ້ທີ່ຊັ້ນໄຂມັນລຸ່ມຜິວໜັງຕາມສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ບໍລິເວນສະໂພກ ແລະ ບໍລິເວນຕົ້ນຂາເປັນຕົ້ນໄຂມັນທີ່ສະສົມໄວ້ນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ເປັນບ່ອນພະລັງງານໄວ້ໃຊ້ໃນເວລາທີ່ຈຳເປັນ.

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆ ຄົນຄົງໄດ້ຮູ້ເຖີງເນື້ອຫາຕ່່ງໆ ທີ່ກ່ຽວກັບຫຼັກອາຫານ 5 ໝູ່ ປະເພດຂອງສານອາຫານ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າການກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ນັ້ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດຮັບສານໃດສານໜື່ງໄດ້ ອີກຢ່າງຖ້າເຮົາກິນບໍ່ຄົບ 5 ໝູ່ໃຫ້ພຽງພໍ ຫຼື ຫາກຂາດສານອາຫານຊະນິດໃດໜື່ງ ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບດ້ານອື່ນໆ ຕາມມາ.

ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານເຕັມປະສິດທິພາບ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສົມບູນໃຫ້ສຸຂະພາບຕໍ່ໄປ ແລະ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ສານອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ເປັນປະຈຳທຸກໆ ມື້ ຈະດີທີ່ສຸດ ຫາກເຮັດໄດ້ເຊັ່ນນັ້ນ ນອກຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບບໍ່ກ້າມາບຽດບຽນແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ອາຍຸ ຂອງທ່ານ ຍືນຍາວນຳອີກ.